previous next

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

در تاریخ ۱۹ بهمن ۹۸ سرکار خانم  پری مرادی ازپایان نامه خود باعنوان" نیازسنجی برنامه درسی رشته بهداشت عمومی بر اساس بسته‌ خدمات سلامت سطح اول در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۷

 " با راهنمایی سرکار خانم دکتر اطهر امید و مشاوره سرکار خانم دکتر نیکو یمانی دفاع نمودند.

چکیده

مقدمه: کارشناسان بهداشت عمومی پس از فراغت تحصیل باید بتوانند در شغل مراقب سلامت خدمات سلامت سطح اول را ارائه دهند بنابراین اهداف آموزشی آنان باید برای کسب توانمندی‌های لازم مناسب باشد. هدف از این مطالعه تعیین توانمندیها و اهداف مورد انتظار و مقایسه آن با برنامه درسی اجراشده بود.

روش‌ها: این مطالعه از نوع نیازسنجی بود، در مرحله اول با نمونه‌گیری هدفمند( ۵۹ نفر) از میان کارشناسان بهداشتی مرکز بهداشت استان و ستاد شبکه‌های بهداشت و درمان و کارشناسان رشته بهداشت عمومی شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت، ۸ بحث گروهی متمرکز برای تدوین اهداف یادگیری لازم برای انجام وظایف شغلی تشکیل گردید. در مرحله دوم در یک مطالعه مشاهده‌ای لیست اهداف یادگیری به چک‌لیست تبدیل گردید و پس از مقایسه با اهداف یادگیری طرح دوره‌های دروس در حال اجرا، لیست اهداف آموزشی پوشش داده نشده در برنامه درسی کارشناسی بهداشت عمومی استخراج شد.

نتایج: از جلسات گروه متمرکز تعداد ۴۳۳ هدف یادگیری در حیطه شناختی، ۷۹ هدف عاطفی و ۱۷۴ هدف مهارتی تدوین و این اهداف حول ۸ توانمندی قرار گرفتند. در مقایسه اهداف آموزشی در حال اجرا با اهداف تدوین شده، اهداف یادگیری لازم برای مراقبت در گروه سنی ۱۸ تا ۲۹سال و ۳۰ تا ۵۹ سال، کمکهای اولیه، ثبت، گزارش‌گیری و گزارش‌دهی پوشش داده نمی‌شد و در بقیه موارد نیز یکسری از اهداف یادگیری مورد توجه قرار نگرفته و پوشش‌دهی کامل نبود.

نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق نشان داد کلیه اهداف آموزشی تدوین شده بر اساس خدمات سلامت سطح اول و در راستای وظایف مورد انتظار از کارشناسان بهداشت عمومی بعنوان مراقب سلامت بوسیله برنامه درسی موجود پوشش داده نمی‌شود و پیشنهاد می‌شود این اهداف در برنامه درسی گنجانده شود.

واژه‌های کلیدی: برنامه درسی، مراقب سلامت، اهداف یادگیری، بهداشت عمومی، شرح وظایف، بسته خدمات، سطح اول خدمات