previous next

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

در تاریخ ۱۶ بهمن ۹۸ سرکار خانم  فریبا میرحسینی ازپایان نامه خود باعنوان" تعیین وضعیت رضایت زناشویی وعوامل مرتبط با آن درزنان و مردان متاهل ساکن شهرستان تفت در سال ۱۳۹۸ " با راهنمایی سرکار خانم دکتر فرشته زمانی علویجه و مشاوره سرکار خانم دکتر مریم نصیریان دفاع نمودند.

چکیده

مقدمه: رضایت زناشویی به خود ارزیابی مثبت افراد نسبت به روابط زناشویی و کیفیت ازدواج اشاره دارد همچنین مهمترین مساله در زندگی زناشویی است و می تواند منجر به ثبات یا شکست رابطه شود. این مسئله با سلامت هریک از زوجین ارتباط دارد. اين مطالعه به منظور تعيين ميزان رضايت زناشويي وعوامل مرتبط با آن درزنان و مردان متاهل شهرستان تفت  اجرا شده است.

روش بررسی: این مطالعه مقطعی بصورت توصیفی -تحلیلی در سال ۱۳۹۸ بر روی ۳۶۵ نفر از زنان و مردان متاهل  انجام گرفته است. افراد به روش طبقه ای از مراکز سلامت شهرستان تفت(شهری و روستایی) انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات داده ها از پرسشنامه های محقق ساخته شامل ۱۹ سوال در مورد  اطلاعات متغیرهای دموگرافیک وسوالاتی در ارتباط با نحوه آشنایی، نوع ازدواج و وضعیت ازدواج و... و نیز پرسشنامه های روا و پایای حمایت اجتماعی کوب حاوی ۲۳ سوال، رضايت زناشويي اینریچ حاوی ۴۷ سوال وپرسشنامه  اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ دارای ۲۰ سؤال استفاده شد. و نیز پرسشنامه های روا و پایای حمایت اجتماعی کوب حاوی ۲۳ سوال، رضايت زناشويي اینریچ حاوی ۴۷ سوال وپرسشنامه  اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ دارای ۲۰ سؤال استفاده شد. داده ها با استفاده از  نرم افزار SPSS و محاصبه ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی مرحله ای در سطح معنی داری ۰۵/۰ تحلیل شد.روایی و پایایی پرسشنامه های مذکور به اثبات رسیده است.

یافته ها: درمجموع،۳/۴۹درصد افراد مورد مطالعه  زن و ۷/۵۰ درصد مرد بودند. میانگین (انحراف معیار) سن آنها برابر با(۰۴/۸)۸۴/۳۳سال بود. دامنه سنی افراد  ۱۸ تا۵۵ سال بود. ۱/۴ درصد آنها تحصیلات ابتدایی،۴/۱۳ درصد سیکل ،۹/۳۲ درصد دیپلم، ۵/۴۸ درصد تحصیلات دانشگاهی و ۱/۱ درصد تحصیلات حوزوی داشتند و ۵/۵۴ درصد ساکن شهر و۵/۴۵ درصد ساکن روستا بودند. اختلاف میانگین نمره رضایت زناشویی مردان(۶۲/۱۳±۱۹۰/۶۴ ) و زنان(۷۳/۱۲± ۳۷/۶۵ ) بود.که  ارتباط معناداری نداشت(۳۹۸/۰=p). میانگین حمایت اجتماعی۴۴/۱۱±۵۶/۶۴  و میانگین اعتیاد به اینترنت۹۰/۱۲±۳۵/۲۹بود. متغیرهای  حمایت اجتماعی (۰۰۱/۰>p)، تحصیلات همسر(۰۱۸/۰p=)، سن فرد(۰۲۵/۰p=)، اعتیاد به اینترنت(۰۰۲/۰p=) و سرنوشت ازدواج والدین(۰۴۳/۰p=) توان پیش بینی حدود ۲۱درصدتغییرات نمره رضایت زندگی زناشویی را داشتند.

نتیجه گیری:  با توجه به اینکه تحصیلات و سن افراد در رضایتمندی زناشویی همسران آنها نقش دارد، بنابراین انجام مداخلات آموزشی با توجه به گروه های مختلف از نظر نقش رضایتمندی در روابط بین زوجین و افزایش کیفیت زندگی زناشویی، و از سویی با عنایت به نتایج پژوهش¬های مختلف در این زمینه، لزوم توجه و بررسی این متغیر در جهت کاهش تعارضات، مشکلات و بهبود و افزایش رضایت در روابط زناشویی احساس می‌گردد. اندازه گیری عوامل دموگرافیک و حمایت اجتماعی درک شده، وابستگی به اینترنت و  بررسی ارتباط آن با رضایت زناشویی می تواند پایه ای برای تحقیقات و مداخلات در مناطق دیگرباشد.

 

کلید واژه:رضایتمندی-زندگی زناشویی-عوامل مرتبط-زنان ومردان متاهل