previous next

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

در تاریخ ۱۶ بهمن ۹۸ سرکار خانم  اکرم آقایی ازپایان نامه خود باعنوان" بررسی سواد سلامت سرطان دهانه رحم وعوامل مرتبط با آن در زنان سنین باروری مراجعه کننده به خانه های بهداشت  شهریزد در سال ۱۳۹۷" با راهنمایی سرکار خانم دکتر آسیه پیرزاده و مشاوره سرکار خانم دکتر مریم نصیریان دفاع نمودند.

چکیده

مقدمه : سواد سلامت  مرتبط با سرطان  یکی از بزرگترین تعیین کننده های امر سلامت وعنصري مهم درتوانايي يك زن براي دریافت اطلاعات مرتبط با سلامتی و استفاده از این اطلاعات در جهت  ارتقاي سلامت خودوخانواده اش محسوب ميشود. سواد سلامت بالا درسنین باروری باعث افزایش تصمیم گیری آگاهانه برای انجام غربالگری سرطان دهانه رحم (پاپ اسمیر)دربین مراجعین  می شو.  لذا این مطالعه با هدف تعیین سواد سلامت مرتبط با سرطان دهانه رحم و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز سلامت شهرستان یزد انجام  شد.

روش بررسی:  در این مطالعه   توصیفی -تحلیلی  که بر روی ۸۰۰ نفر از زنان سنین باروری مراجعه کننده به  مراکز سلامت شهرستان یزد ،ایران  انجام گرفت، نمونه ها  به صورت چند مرحله ای تصادفی انتخاب شدند. در این مطالعه از پرسشنامه روا و پایای  MHLAP   استفاده شد که راجع به ابعاد مختلف سواد سلامت سرطان دهانه رحم (دسترسی، خواندن، درک ، ارزیابی و تصمیم گیری) بود.

پس از کسب رضایت از افراد پرسشنامه ها در حضور  کارشناس مراقب سلامت توسط افراد  تکمیل شد و داده ها وارد نرم افزار (۲۰) SPSS شد و تجزیه وتحلیل داده ها به کمک آزمونهای آماری ANOVA ، Paired ,T  ، T testو همبستگی پيرسون انجام شد و سطح معناداری ۰.۰۵ ر نظر گرفته شد..

یافته ها: ميانگين سن زنان۹۹/۷+ ۸۵/۳۵ ، ۹/۲۸ %.افراد شاغل و ۱/۷۱ % خانه دار بودند. میانگین (انحراف معیار)  سواد سلامت کلی زنان ۵۹/۱۵+۴۶/۶۷ بدست آمد(از ۱۰۷ نمره)  و میانگین (انحراف )  زیر مجموعه های آن  شامل مهارت دستیابی  ۲۵/۴+۳۴/۱۳ ، مهارت خواندن  ۰۶/۳+۲۹/۱۳، مهارت درک ۵۶/۳+۲۴/۱۱، مهارت ارزیابی ۱۳+۷۲/۱۲ و مهارت تصمیم گیری ۱۹/۶+۸۴/۱۶بدست آمد. نتایج تحلیل آماری نشان داد که بین سواد سلامت با سن، شغل، درامد و مصرف روزانه میوه و سبزی ارتباط آماری معنی داری وجود دارد(p<0.001).

نتيجه گيري: نتایج این مطالعه بیانگر پایین بودن سطح سوادسلامت زنان در زمینه سرطان دهانه رحم در شهرستان یزد می باشد ، بنابرابن مراقبین سلامت باید با استفاده  از روش هاي نوين آموزشی  و همچنین تکنولوژي های  مناسب آموزشی توجه ویژه ای به این گروه از افراد  (زنان در سنین باروی ) در جهت بالا بردن سواد سلامت در رابطه با سرطان دهانه رحم داشته باشند.

کلید واژه: سواد سلامت، سرطان دهانه رحم،  زنان سنین باروری