previous next

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر

در تاریخ ۲۵خرداد ۹۹، سرکار خانم ناهيد بختياري‌نيا از پایان نامه خود با عنوان"  ارزشيابي اثربخشی دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت بر اساس سطح یادگیری از مدل كرك پاتريك بر كاركنان نظام سلامت شهرستان شاهين شهر و میمه در سال ۱۳۹۶"  با راهنمایی جناب آقای دکتر مراثی دفاع نمودند.

 

چكيده

مقدمه: آموزش ضمن خدمت چيزي نيست جز تلاش‌هايي كه در جهت ارتقاي دانش، آگاهي، مهارت‌هاي فني و نيز استقرار رفتار مطلوب در كاركنان يك مؤسسه صورت مي‌گيرد. «اثربخشی آموزش» يا «ارزشیابی اثربخشی آموزش» به تأثیر آموزش بر بهبود رفتار و عملکرد شرکت‌کنندگان و بالطبع منافع سازمانی اطلاق مي‌گردد. اثرگذارترين چارچوب تحت تأثير رويكرد ارزشيابي مبتني بر هدف و ارزشيابي؛ سیستم توسط «كرك پاتريك» عرضه شده است. لذا اين پژوهش به دنبال ارزشيابي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي (ضمن خدمت) در سطح يادگيري در ارتقاي عملكرد كاركنان بهداشت و درمان شهرستان شاهين‌شهرو میمه  بر اساس مدل كرك پاتريك مي‌باشد.

روش بررسي: روش مطالعه حاضر از نظر روش اجرا مداخله‌ای قبل و بعد از آموزش می‌باشد که با استخراج داده‌های آموزشي گردآوري شده مربوط به پرونده‌های آموزشی ۱۹۸ نفر از كاركنان نظام سلامت می‌باشد که در شبکه بهداشت شهرستان شاهین‌شهر و میمه (واحد آموزش بهورزی) موجود بوده است؛ این داده‌ها حاصل سؤالات تدوین شده در زمینه      ۳۹ دوره آموزشی برگزارشده از برنامه‌های مختلف بهداشتی بوده که توسط واحدهای ستادی شبکه بهداشت مذکور انجام گردیده است. نحوه آموزش به صورت حضوری بوده كه برای ارزشيابي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت به دلیل محدودیت فقط از یک سطح مدل كرك پاتريك (سطح يادگيري) استفاده گرديده است. براي تجزيه و تحليل داده‌ها؛ از آمار توصیفی میانگین (انحراف معیار) و فراوانی (درصد) برای توصیف داده‌ها و از آزمون t زوجی، براي مقايسه نمره آگاهي قبل و بعد از آموزش جامعه هدف و از آزمون t مستقل، براي مقايسه نمره آگاهي بعد از آموزش در گروه‌هاي هدف و از آزمون كوواریانس و آزمون كوواريانس با تكرار برای تعيين ارتباط نمره آگاهي  قبل از آموزش با سن، جنس، وضعيت تأهل، مدرك تحصيلي و سابقه كار با بكارگيري از نرم‌افزار spss18 مورد استفاده قرار گرفته است.

يافته‌ها: بین میانگین نمره آگاهي بهورزان در قبل، بعد و ۳ ماه بعد از آموزش و همچنين مراقبين سلامت قبل و بعد از آموزش با کنترل متغیر سن، جنس، سابقه خدمت، میزان تحصیلات (مدرک تحصیلی) وضعیت تأهل و محل خدمت اختلاف معناداری وجود دارد ولي اين رابطه در ساير گروه‌ها ديده نشد.

نتيجه‌گيري: سازمان‌ها باید نسبت به آموزش و بهسازي دانش کارکنان توجه ویژه اتخاذ کنند و دوره‌هاي آموزشی را براساس نیازسنجی که قبلاً از طرف سازمان انجام شده است، طراحی و به اجرا در آورند و تلاش کنند که مطالب کاربردي در چارچوب نیازهاي شغلی فراگیران طراحی شود و در طراحی دوره‌ها به سطح موردنظر براي ارتقاي کارکنان توجه شود و به آنها اطمینان داده شود که عملکرد آنها ملاك اصلی براي ارزشیابی است. یافته‌هاي این پژوهش می‌تواند به كاركنان نظام سلامت که مورد مطالعه این پژوهش است، کمک نماید که تصویري کلی از کیفیت آموزش‌هاي ضمن خدمت خود به دست آورد.

 

كليد واژه: ارزشيابي– دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت -  سطح يادگيري مدل كرك پاتريك – كاركنان نظام سلامت.