previous next

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۹۸، سرکار خانم صاحب جان ترکیان از پایان نامه محصول محور خود با عنوان"  طراحی، تولید و ارزشیابی نرم افزار آموزشی و مشاوره ای مهارت های پیش از ازدواج در جوانان"  با راهنمایی سرکار خانم دکترآسیه پیرزاده و مشاوره سرکار خانم دکتر فیروزه  مصطفوی دفاع نمودند.

چکیده

مقدمه: قشر جوان جامعه، سازنده ترين نيروي هر جامعه است. آموزش پیش از ازدواج می تواند آنان را برای انتقال به سوی ازدواج موفق ترآماده کند. امروزه رویکردها و برنامه های نوینی برای ارتقای مهارتهای جوانان مطرح شده است. این پژوهش با هدف طراحی و تولید نرم افزار آموزشی و مشاوره ای پیش از ازدواج و تعیین اثر بخشی آموزش مبتنی برآن  بر آگاهی، نگرش و عملکرد مرتبط با ازدواج سالم در جوانان مراجعه کننده به مرکز مشاوره پیش از ازدواج شهرستان فلاورجان انجام گرفت.

مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که در سال ۱۳۹۸در پنج فاز اصلی انجام شد. تحلیل، طراحی، توسعه، پیاده سازی و ارزیابی نرم افزار.

 در فاز اول،  جمع آوری اطلاعاتي درباره ي مخاطبان(جوانان ۱۸ تا۲۹ سال)، شناسایی نيازهاي يادگيری و محدوديت هاي موجود انجام شد و در فاز دوم، روش و رسانه آموزشی متناسب با نیاز های آموزشی انتخاب گردید و ایده ی استفاده از نرم افزار تلفن همراه در جهت ارتقاء آموزش و افزایش کیفیت در برنامه ها ی پیش از ازدواج داده شد.

 فاز سوم، مرحله ی تهیه مواد آموزشی مورد نیاز و تولید نرم افزار مبتنی بر تلفن همراه برای سیستم عامل اندروید بود که برنامه نویسی آن در دو مرحله انجام گرفت: برنامه نویسی مرحله ی اول (مرحله طراحی رابط گرافیکی) و برنامه نویسی مرحله دوم (برنامه نویسی با استفاده از زبان جاوا  و محیط برنامه نویسی).

 فاز چهارم، پیاده سازی نرم افزار مبتنی بر تلفن همراه با قابلیت اندروید بر اساس نتایج سه فاز اول بودکه محققان در این مرحله با نصب آزمایشی نرم افزار درصدد رفع نواقص احتمالی و مشکلات ناشی از آن و اعمال نظرات متخصصین بهداشتی بر روی نرم افزار شدند.

 فاز پنجم، ارزشیابی اپلیکیشن به دو روش بود. در روش اول سطح آگاهی، نگرش و عملکرد  ۸۸ نفر از جوانان با استفاده از پرسشنامه ی محقق ساخته ی پیش از ازدواج مورد ارزیابی قرار گرفت و در روش دوم میزان رضایتمندی از اپلیکیشن به وسیله پرسش نامه استاندارد و آنلاین نرم افزار سنجیده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه ۲۰ و آزمون های توصیفی و تحلیلی تی زوجی و تی مستقل انجام شد. سطح معنی داری کمتر از ۰۵/۰ در نظرگرفته شد.

یافته ها: برنامه نهایی شامل ۵ کارکرد اصلی بود: متن آموزشی، ارتباط با مشاور، مهارتهای پیش از ازدواج، تست ها و فیلم کارگاه آموزشی. کاربران دریافتند این اپلیکیشن ابزاری ارزشمند برای افزایش آگاهی، نگرش و عملکرد (کسب مهارت آموزی) در زمان پیش از ازدواج است. میانگین (انحراف معیار) سنی شرکت کنندگان در این مطالعه(۳/۴) ۷/۲۳سال بود. اثر مداخله آموزشی نشان داد که متغیرهای آگاهی، نگرش و عملکرد زوجین قبل و پس از مداخله در سطح معنی داری کمتر از ۰۵/۰ معنادار بود. میانگین زمان استفاده کاربران از اپلیکیشن ۸۶/۲۳ دقیقه برآورد گردید.۱۰۰درصدکاربران این نرم افزار را به افرادی که از آن سود می برند پیشنهاد می کنند و ۶/۸۸ درصد، عقیده داشتند این اپلیکیشن  کارکرد مورد انتظار را برآورده می کند و ۱۰۰درصد افراد عقیده داشتند عملکرد برنامه در کاربران ایجاد ارزش می کند.

نتیجه گیری: اثر بخشی کلاس های آموزشی پیش از ازدواج با نصب اپلیکیشن آموزشی و مشاوره ای مهارت های پیش از ازدواج افزایش می یابد. بنابراین استفاده از نرم افزار موبایل در افزایش یادگیری مثمر ثمر واقع می شود و با توجه به نقش فن آوری و ابزارهای آموزش الکترونیکی در افزایش یادگیری می توان  از برنامه های کاربردی مبتنی بر موبایل جهت آموزش  وکسب مهارتهای پیش از ازدواج در جوانان استفاده نمود.  

واژه های کلیدی: اپلیکیشن موبایل، آگاهی، نگرش، عملکرد، مشاوره، مداخله مبتنی بر اپ

 

 

 

فایل‌هاي ضميمه: