previous next

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

سرکار خانم مهین سادات  شهیدی  دانشجوی کارشناس ارشد مجازی سلامت جامعه نگر  ،گرایش سلامت باروری در روز چهارشنبه  دوم بهمن ۹۸ از پایان نامه  خود با عنوان "تعیین وضعیت خودکارآمدی زایمان طبیعی و متغیرهای جمعیت شناختی مرتبط با آن در زنان باردار شهرستان لنجان" با راهنمایی سرکار خانم دکتر مریم عمیدی مظاهری و مشاوره جناب آقای مهندس حسن زاده دفاع نمودند.

 

 

   چکیده:

در طول دهه گذشته نرخ سزارین در کشورهای صنعتی و در حال توسعه افزایش یافته است. هدف از پژوهش حاضر، تعیین وضعيت خودكارآمدي زايمان طبيعي و متغیرهای جمعیت شناختی مرتبط با آن در زنان باردار شهرستان لنجان بود.

مواد و روشها:

 جامعه پژوهش حاضر، زنان باردار شهرستان لنجان در هفته های ۲۰ تا ۳۷ بارداری بودند. ۱۱۳نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و با توجه به معیارهای ورود و خروج به پژوهش انتخاب شدند. پرسشنامه خودکارآمدی زایمان و متغیر های دموگرافیک را تکمیل کردند. داده ها  با آمار توصیفی و روش همبستگی  و آزمون t در نرم افزار SPSS تحلیل شدند.

یافته ها:

 میانگین نمره خودکارآمدی زایمان طبیعی در زنان باردار شهرستان لنجان ۸/۱۰۱ است. تحلیل آزمون همبستگی وt  نشان داد بین سن ، سطح تحصیلات، سن حاملگی ، رتبه زایمان و میزان خودکارآمدی زایمان طبیعی در زنان باردار رابطه معنی دار وجود نداشت. میانگین نمره خودکارآمدی زایمان طبیعی در زنانی که سابقه شرکت در کلاس های آمادگی زایمان داشتند به طور معنی داری بالاتر بود(P≤0.‎001). همچنین زنانی که سابقه زایمان سزارین داشتند به طور معنی دار نمرات خود کارآمدی کمتری کسب کرده بودند(P=0.‎04). زنانی که برای بارداری فعلی شیوه سزارین را انتخاب کرده بودند به طور معنی داری نمرات خودکارآمدی کمتری کسب کرده بودند(P=0.‎003).

بحث:

نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد شرکت در کلاس های آمادگی زایمان باعث افزایش خودکارآمدی زنان جهت انجام زایمان طبیعی می شود. زنان با سابقه سزارین قبلی نیاز به آموزش و حمایت بیشتری در این زمینه دارند.

کلمات کلیدی: سزارین، زایمان طبیعی، خودکارآمدی زایمان