previous next

دفاع پایان نامه دکتری مهندسی بهداشت محیط

در روز دوشنبه ۹۸/۱۰/۰۹ جناب آقای دکتر محمد درویش متولی  از پایان نامه  خود با عنوان:

پایش زیستی متابولیت های فتالات در بافت جفت و ادرار زنان باردار و تعیین عوامل موثر در غلظت آنها و ارتباط سطح این متابولیت ها با شاخص های تن سنجی نوزادان شهر اصفهان در سال ۹۸-۹۷به راهنمایی جناب آقای دکتر بیژن بینا و اساتید مشاور سرکار خانم دکتر رویا کلیشادی، جناب آقای دکتر کریم ابراهیم پور و جناب آقای دکتر آوات فیضی دفاع نمودند.

 

چکیده:

مقدمه: مطالعه حاضر با هدف ارزيابي غلظت متابوليت هاي فتالات در نمونه هاي ادرار و بافت جفت زنان باردار و ارتباط آنها با شاخص های تن سنجی نوزادان (وزن،  قد و دور سر) انجام شد.

روش کار: در این مطالعه تعداد ۱۲۱ زن باردار شهرستان اصفهان (دوره سه ماهه اول بارداری) شرکت داشته و در ادرار و بافت جفت آنها، غلظت مونوبوتیل فتالات (MBP)، مونو بنزیل فتالات (MBzP)، و مونو-۲-اتیل هگزیل فتالات (MEHP) با استفاده از طیف سنجی جرمی کروماتوگرافی گازی (GC/MS) سنجش شد. با استفاده از پرسشنامه، اطلاعات مربوط به مشخصات اجتماعی و جمعیت شناختی(سن، سطح تحصیلات و درآمد)، اطلاعات سبک زندگی (مصرف دخانیات، الگوی غذایی، فعالیت بدنی و BMI) و میزان استفاده از محصولات آرایشی، بهداشتی و شوینده ها برای افراد شرکت کننده در این مطالعه جمع آوری گردید.

یافته ها: در ۱۰۰ درصد نمونه ها، متابولیت های MBP، MBzP و MEHP تشخیص داده شد که میانگین غلظت آنها به ترتیب برابر  ۸/۱۹۳±۵/۳۴۲ ، ۴/۲۹۹±۵/۳۰۸ و ۳/۱۱۸± ۵/۱۲۶ میکروگرم بر گرم/گرم کراتینین بود. در نمونه های جفت، هيچ کدام از متابوليت های فتالات شناسایی نشد. بین میانگین غلظت متابولیت های فتالات ادرار با متغیرهای فعالیت بدنی، استفاده از بسته بندی پلاستیکی و قرار گرفتن در معرض دود سیگار، BMI، استفاده از محصولات تمیز کننده خانگی، محصولات آرایشی ارتباط معنی داری آماری  (۰۵/۰>p-value ) مشاهده شد. همچنین، همبستگی مثبت و معنی داری بین وزن نوزادان دختر با غلظت MBzP ](001/0 )‎ 3/0 β (SE)= ، 03/0 [p-value= یافت شد. بین دور سر نوزادان پسر با MBP ](02/0 )‎ 3/0β (SE)= -، 04/0 p-value=  [و نوزادان دختر با MBzP ](001/0 )‎ 3/0 β (SE)= -، 02/0 p-value=  [نیز ارتباط منفی و معنی داری یافت شد.  شرکت کنندگانی که از بسته بندی پلاستیکی برای ترشیجات استفاده نموده و در معرض دود سیگار قرار داشتند، شاهد اختلاف معناداری در وزن نوزادانشان در هنگام تولد بودند (۰۵/۰>p-value ).

نتیجه گیری:

بطور کلی، زنان باردار در معرض دود سیگار، دارای  BMIبالا، فعالیت بدنی پایین و دارای مصرف بالای مواد آرایشی، شوینده های خانگی و بسته بندی های پلاستیکی، مقادیر بیشتری از متابولیت های فتالات در ادرار آنها سنجش شد. همچنین همبستگی مثبت و معناداری بین شاخص های تن سنجی نوزادان در زنان دارای  BMI بالاتر و مصرف کنندگان محصولات آرایشی و شوینده های خانگی، افراد در معرض دود سیگار و همچنین کاربران بسته بندی پلاستیکی برای ترشیجات گزارش شد.

کلید واژه: متابولیت ادراری، فتالات، زنان باردار، شاخص های تن سنجی، نوزادان