previous next

دفاع از پایان نامه خانم نفیسه عبدالعلیان دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

جلسه دفاع از پایان نامه خانم نفیسه عبدالعلیان دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت تحت عنوان " بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر سازه الگوی اعتقادی  بهداشتی در افزایش وزن توصیه شده دوران بارداری " به راهنمایی آقای دکتر حسین شهنازیو مشاوره دکتر اشرف کاظمی ،مهندس اکبر حسن زاده  روز چهارشنبه ۴/۱۲/۹۵ در دفتر گروه برگزار گردید.

 

چکیده :

 

مقدمه: بارداری یکی از دوره های پرخطر برای سلامت زنان محسوب می شود که عدم توجه به رفتارهای سالم ازجمله رفتارهای کنترل کننده وزن می تواند منجر به پیامدهای سوئی روی سلامتی زنان و همچنین جنین شود. لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر برخی سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در افزایش وزن توصیه شده دوران بارداریدر  شهر اصفهان انجام گرفته است.

مواد و روش ها:در این مطالعه نیمه تجربی، ۱۰۰  مادر باردار به طور تصادفی به دو گروه مداخله (۵۰=n) و کنترل (۵۰=n) اختصاص داده شدند. داده های جمع آوری شده به وسیلهپرسشنامه محقق ساخته و در طی ۳  مرحله (قبل، ۲ و ۴ ماه بعد از مداخله آموزشی) تکمیل گردید. این پرسشنامه شامل  مشخصات دموگرافیک، آگاهی و برخی سازه های مدل اعتقاد بهداشتی بود. گروه مداخله، برنامه آموزشی را در طول سه جلسه آموزشی دریافت کرد و داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه ۲۱ و  آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل گردید.

یافته ها : پس از اجرای مداخله،در گروه مداخلهمیانگین نمرات تمام متغیرهای مورد مطالعه (آگاهی، حساسیت درک شده، خودکارآمدی درک شده، موانع درک شده و راهنمایی برای عمل) ۲ و ۴ ماه بعد از مداخله آموزشی، افزایش معنی داری نسبت به قبل داشت(۰۵/۰> p)، در حالی که در گروه کنترل اختلاف معنی داری از لحاظ آماری دیده نشد  (۰۵/۰>p). اما پس از اجرای مداخله آموزشی، در افزایش وزن مناسب دو گروه مداخله و کنترل اختلاف معنی داری داری دیده نشد(۰۵/۰>p).

نتیجه گیری: مطابق با نتایج این مطالعه، مدل اعتقاد بهداشتی یک چارچوب مناسب برای توسعه مداخلات آموزشی در خصوص افزایش آگاهی و بهبود نگرش زنان باردار نسبت به رفتارهای کنترل کننده وزن فراهم می کند اما  تاثیری بر افزایش وزن مناسب ندارد.

واژگان کلیدی: کنترل وزن، مدل اعتقاد بهداشتی، مداخله آموزشی، زنان باردار