previous next

دفاع از پایان نامه خانم مهری خوشحالی دانشجوی دکتری آمارزیستی

جلسه دفاع از  پایان نامه خانم مهری خوشحالی  دانشجوی دکتری آمارزیستی  تحت عنوان «مدلبندی توأم دادههای طولی چند متغیره، چندین رخداد بازگشتی و رخداد نهایی وابسته با کاربرد در علوم پزشکی» به راهنمایی آقایان  دکترسید محسن حسینی، دکتر ایرج کاظمیومشاوره خانم  دکتر شیوا صیرفیان  در روزچهارشنبه  ۴/۰۵/۹۶در دفتر گروه برگزار گردید.

 

چکیده:

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر مدلبندی توأم پیامدهای طولی چند متغیره، چندین رخداد بازگشتی و رخداد نهایی وابسته بود.

مواد و روشها: مدل پیشنهادی شامل سه مؤلفه، مؤلفه پیامدهای طولی چند متغیره، مؤلفه چندین رخداد بازگشتی و مؤلفه رخداد نهایی وابسته است که با استفاده از اثرات تصادفی مشترک  و همبسته به یکدیگر مرتبط شدند و پارامترهای مدل پیشنهادی به روش بیزی برآورد شد. مدل پیشنهادی بر روی دادههای بیماران تحت درمان دیالیز صفاقی اجرا شد که پیامد طولی چند متغیره برای این مجموعه دادهها، سرم آلبومین و میزان کاتابولیک پروتئین استاندارد شده، پیامد چندین رخداد بازگشتی، پریتونیت و عفونتExit siteو پیامد رخداد نهایی شکست درمان (تبدیل به همودیالیز یا مرگ) در نظر گرفته شد.

یافتهها: اجرای مدلبندی توأم بر روی بیماران دیالیز صفاقی نشان داد که پیامد طولی سرم آلبومین با پیامد طولی میزان کاتابولیک پروتئین استاندارد شده و رخدادهای نهایی انتقال به همودیالیز و مرگ از طریق اثر تصادفی مشترک بطور معنی داری مرتبط هستند بطوری که افزایش سرم آلبومین همراه با افزایش پیامد میزان کاتابولیک پروتئین استاندارد شده و کاهش خطر رخدادهای نهایی انتقال به همودیالیز و مرگ میباشد و همچنین رخدادهای بازگشتی پریتونیت و عفونت Exit siteو رخدادهای نهایی انتقال به همودیالیز و مرگ از طریق اثر تصادفی مشترک بطور معنیداری به یکدیگر مرتبط هستند، با افزایش خطر رخدادهای بازگشتی پریتونیت و عفونت Exit siteخطر رخدادهای نهایی نیز افزایش پیدا میکند.

نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان داد که پیامدهای طولی، رخدادهای بازگشتی و رخدادهای نهایی به یکدیگر مرتبط هستند و آنالیز مجزای هر کدام از آنها و نادیده گرفتن پیامدهای دیگر ممکن است منجر به اریبی در نتایج شود. بنابراین با بکارگیری مدلبندی توأم پیامدهای طولی، رخدادهای بازگشتی و رخداد نهایی وابسته، بیشترین استفاده کارا از همه دادهها صورت میگیرد و اثرات متغیرهای کمکی بر روی هر یک از پیامدها در مدلهای توأم بدرستی تعیین میشود.

 کلید واژهها: مدل بندی توأم، اثر تصادفی مشترک، اثرات تصادفی همبسته، دادههای طولی، رخدادهای بازگشتی، تحلیل بقاء.