previous next

دفاع از پایان نامه خانم طیبه کلته دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

جلسه دفاع از پایان نامه  خانم طیبه کلته  دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ، تحت عنوان "بررسی کارایی روش اصلاح بیولوژیکی هوازی در حذف فنانترن و آنتراسن از خاک‌های آلوده با استفاده از جمعیت قارچی به همراه سوبستره کمکی به راهنمایی آقای دکتر محمد مهدی امین  در روز دوشنبه ۲ اسفند  ماه ۹۵ در سالن شورای گروه بهداشت محیط برگزار گردید

چکیده

 

مقدمه: هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای (PAHs) یک گروه از آلاینده‌های محیطی در خاک و رسوبات هستند که به دلیل سمیت، اثرات موتاژن و کارسینوژن باعث نگرانی شده‌اند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر استفاده از جمعیت قارچی به همراه کود مرغی به عنوان یک کمک سوبستره برای افزایش راندمان حذف فنانترن و آنتراسن در خاک آلوده شده می‌باشد.

مواد و روش‌ها: ابتدا نمونه خاک یکنواخت شده و با استفاده از الک داراي منافذ mm۲ غربال شده و به ۹ ظرف پایلوت آلومینیومی به مقدار ۴ کیلوگرم اضافه گردید. سپس قارچ ریسه سفید نیز به خاک اضافه و درنهایت فنانترن و آنتراسن در داخل ظروف حاوی خاک مخلوط گردید.غلظت های مورد بررسی در این مطالعه mg/kg۵/۱۲ ، ۲۵ و ۵۰ می باشند. آزمایش ها در دو حالت بدون افزودن و با افزايش کودمرغی (به نسبت ۱:۱) انجام شد. در همه پایلوت‌ها، رطوبت اولیه خاک (۲۰-۱۵%) ، بدست آمد. دوره انكوباسيون تا ۴۵ روز ادامه يافت.سپس برای بررسی میزان کاهش یا حذف و تأثیر قارچ به همراه سوبستره کمکی فاکتورهای مختلفی همچون pH، غلظت اولیه آلاینده، زمان انکوباسیون و میزان تغییرات CODمورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها: نتایج به دست آمده حاکی از حذف ۶۷/۹۲ و ۶۲/۹۵% در پایلوت حاوی قارچ،۰۷/۹۶ و ۹۱/۹۵% در پایلوت حاوی قارچ و سوبستره کمکی به ترتیب برای آنتراسن و فنانترن با غلظت اولیه mg/kg۵/ ۱۲می‌باشد. همچنین یافته‌های حاصل از بررسی تأثیر غلظت اولیه mg/kg۲۵ و ۵/۱۲ به صورت جداگانه در طی دوره انکوباسیون ۳۰ روز نشان داد که با افزایش غلظت آنتراسن و فنانترن در نمونه پایلوت حاوی قارچ از mg/kg۵/۱۲ به mg/kg۲۵میزان درصد حذف آنتراسن و فنانترن به ترتیب از ۷۶/۹۳ و ۵/۹۱% به ۸/۸۱ و ۱/۸۴% کاهش می‌یابد. علاوه بر این بیشترین میزان کاهش CODبر حسب غلظت اولیه در پایلوت حاوی قارچ و سوبستره کمکی بدست آمد.

نتیجه‌گیری:نتایج نشان داد که میکروارگانیسم‌ها توانایی بسیار مناسبی جهت تجزیه بیولوژیکی درصد قابل‌توجهی از آلاینده‌های فوق داشته و همچنین کود مرغی به‌ عنوان سوبستره در افزایش تجزیه بیولوژیکی آنتراسن و فنانترن می‌باشد. با توجه به این استفاده از قارچ به همراه کود مرغی جهت حذف ترکیبات آروماتیک چند حلقه‌ای از خاک آلوده کمک می کند.

کلیدواژه ها: اصلاح بیولوژیکی، فنانترن، آنتراسن، قارچ