previous next

دفاع از پایان نامه خانم سمیه اشرفیان دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

جلسه دفاع از پایان نامه  خانم سمیه اشرفیاندانشجوی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای تحتعنوان: " بررسی تأثیر استفاده از سایلنسر جذبی محمرکزی  در کاهش صدای کانال ورودی هوای فن  دمنده سانتریفوژ به  راهنمایی آقای دکتر فروهرمجدروز شنبه ۲۳/۱۱/۹۵در دفتر گروه برگزار گردید

مقدمه:

فن های سانتریفیوژازجمله فن های پرمصرف در واحدهای صنعتی بمنظور انتقال حجم زیادی از هوا به تجهیزات صنعتی مانند بویلرها، بلوایر و ... می باشند که ازمهمترینمنابعصدادرصنعت بکار می رونداین فن هادرصنعت بسیاراستفاده میشوندوسایل نسرهاازجمله راههای کاهش صدایفنهامحسوب میشوند هدف ازاین مطالعه بررسی تأثیراستفاده ازسایل نسرجذبی درکاهشص دایفرکانس پایینفنسانتریفیوژایرانی می باشد.

روش‌ اجرا :

در این مطالعه از پشم شیشه بعنوان عایق صوت و همچنین از ورق آهن گالوانیزه جهت تهیه بدنه سایلنسر به ضخامت ۳ میلیمتر و فن مورد مطالعه دارای قطر معادل  ۵۵ سانتی متر با مشخصات فنی شامل دور فن ۲۹۸۰، دبی هوای عبوری ۳۰۰۰ مترمکعب بر ساعت، قدرت الکترومتور ۱۸kw، نحوه کوبلینگ الکتروموتور مستقیماستفاده شد. همچنین دستگاه دستگاه صداسنج مدل B&k۲۲۳۱  با میکروفون مدل  B&kنیز جهت اندازه گیری و ثبت آن مورد استفاده قرار گرفت.

یافتهها:

حداکثر۱۲دسیبلکاهشفشارصوتدرفرکانسهایپایینتوسطسایلنسرجذبیطراحیشده،به دستآمدهاست. دراینمطالعهباافزایشمیزانضخامت و چگالی  درمادهجاذبو طول سایلنسر جذبیمیزان کاهشترازفشارصوتدر حالت های مختلفدیدهو با یکدیگر مقایسهگردید. با افزایش قطر و چگالی جاذب نتایج بهتری در افزایشمیزانکاهشترازفشارصوت دیده میشد.

نتیجهگیری:

 باتوجهبهبررسیدادههایحاصلازمطالعهمذکور،در خصوصکاهش صدای فن های سانتریفیوژ  میتوان ازسایلنسرهای جذبی محور مرکزی با مشخصات جاذب پشم شیشه باضخامت۱۰سانتیمتر وبادانسیته۴۰  kg/‎m3درکاهشفشارصوتدرفرکانسهای مختلفبهعنوانوسیلهایمؤثراستفادهکرد.

واژههایکلیدی:  فن،سایلنسرجذبی،کاهشترازفشارصوت،دانسیته،ضخامت