previous next

دفاع از پایان نامه خانم رقیه خواجوی دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

جلسه دفاع از پایان نامه خانم رقیه خواجوی  دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای تحتعنوان: "بررسی اثر دستکش ضد ارتعاش،سرما و ارتعاش بر روی میزان نیروی چنگش افراد در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی" به  راهنمایی آقای دکتر احسان الله حبیبی ومشاوره آقای دکتر حبیب الله دهقان  روز چهارشنبه ۲۰/۱۱/۹۵در دفتر گروه برگزار گردید

چکیده:

مقدمه:اندازه گیری نیروی چنگش یکی از پارامتر های مهم در علم ارگونومی میباشد.عوامل موثر در میزان نیروی چنگش گاهی باعث بروزCTD در افراد میشود.این مطالعه با هدف بررسی میزان اثر دستکش های ضد ارتعاش,سرما و ارتعاش بر روی نیروی چنگش انجام شد.

روش ها: این مطالعه از نوع مقطعی بوده که بر روی ۳۰ نفر از کارگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. به منظور اندازه گیری نیروی چنگش از داینامومتر مدلjamar مطابق توصیه انجمن درمانگران دست آمریکا(ASHT)استفاده شد. برای دستیابی به میزان نیروی چنگش از افراد خواسته شد که با تمام قدرت دسته داینامومتر را فشار دهند.سپس نیروی چنگش بر حسب کیلوگرم نیرو از روی صفحه نمایش قرائت شد. به منظور بررسی اثر توام عوامل ذکرشده بر روی قدرت چنگش ۱۸ حالت ترکیبی تست شد.

یافته ها:نتایج نشان داد که بین میزان ارتعاش و قدرت چنگش رابطه عکس وجود دارد.همچنین در دماهای پایین میزان قدرت چنگش افراد کاهش میابد.دستکش های ضد ارتعاش مختلف نیز اثرات متفاوتی بر روی کاهش نیروی چنگش دارند.سه عامل سرما,ارتعاش و دستکش دارایP-value˂ 0.‎05 میباشند و ضریب همبستگی آنان نیز به ترتیب ۰.۱۷۲ ; - ۰.۳۶۳ ; - ۰.۶۰۲ محاسبه گردید.

نتیجه گیری:نتایج نشان داد که پوشیدن دستکش بیشترین تاثیر برکاهش نیروی چنگش را دارد.بعد از آن نیزعامل ارتعاش بعنوان دومین عامل موثرکاهش دهنده در میزان نیروی چنگش در مطالعه حاضر شناخته شد.همچنین با کاهش دماومیزان نیروی چنگش نیز کاهش میابد.