previous next

دفاع پایان نامه ارشد آموزش بهداشت

جلسه دفاع سرکار خانم زیبا رفیعیان دانشجوی ارشد رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت با عنوان "بررسي مقايسه اي انواع چارچوب بندي پيام هاي آموزش مادران بر تغذيه تکمیلی كودكان از ۴ تا ۸ ماهگي در اصفهان- سال۹۷-۱۳۹۶" به راهنمایی سرکارخانم دکتر فرشته زمانی و مشاوره جناب آقای دکتر محمد جوادطراحی وسرکارخانم دکترزهره فتحیان برگزار گردید.

چکیده:

هدف:  تغذیه تکمیلی از۶ ماهگی در کنار شیر مادر برای سلامت کودک لازم است. تاثیر مداخلات آموزشی برای پیشگیری از تعجیل یا تأخیر در شروع تغذیه تکمیلی و اصلاح سایر رفتارهای مرتبط، احتمالا به چارچوب بندی پیام های آموزشی بستگی دارد. این مطالعه برای مقايسه انواع چارچوب بندي پيام آموزشی بر رفتار مادران در تغذيه تکمیلی كودكان انجام شد.

مواد و روشها: این کارآزمایی کنترل شده تصادفی(IRCT20180901040919N1) برروی ۹۶ مادر، درسه گروه ۳۲ نفره از مادران دارای كودكان ۴ ماهه در ۶ مرکز سلامت اصفهان(مرکز ایران)، از خداد تا مهر ماه ۱۳۹۸ انجام شد. داده ها قبل و بعد از آموزش به روش خودگزارش دهی، با پرسشنامه محقق ساخته و استاندارد شده، شامل عوامل دموگرافیک، آگاهی، نگرش، خودکارآمدی و رفتار مادران درمورد شروع به موقع تغذیه تکمیلی، تناسب در شروع، و تنوع و تناسب در تداوم غذای کمکی جمع آوری شد. مادران به مدت چهار ماه، از ۴ ماهگی تا ۸ ماهگی کودکانشان، درگروه سودمحور(GF) ، پیامهای آموزشی با چارچوب سودمحور(پیامهایی با فواید انجام رفتار صحیح)، و در گروه زیان محور(LF) ، پیامهای آموزشی در چارچوب زیان محور(مضرات عدم انجام رفتار صحیح) را از طریق دو کانال مجزا دریافت کردند. گروه کنترل(CG) نیز آموزش های روتین را دریافت نمودند. داده ها درنرم افزار SPSS version20، با آزمونهای تی زوجی، آنالیز واریانس و کای اسکوآر، در سطح معناداری p<0.05 تحلیل شد.

يافته ها: نتایج نشان داد قبل از مداخله، سه گروه از نظر مشخصات دموگرافیک و میانگین نمره متغیرهای آگاهی، نگرش وخودکارآمدی نسبت به تغذیه تکمیلی کودکانشان همسان بودند. پس از مداخله میانگین نمره آگاهی در هر سه گروه افزایش داشت و در گروه های مداخله نسبت به گروه کنترل مطلوب تر بود، اما تفاوتی بین دوگروه سود محور وزیان محور مشاهده نشد. ازنظر خودکارآمدی و رفتار مادران در مورد رعایت تناسب در شروع غذای کمکی نیز دوگروه سود محور وزیان محور تفاوتی نداشتند. اما میانگین نمرات نگرش و رفتار مادران در رعایت زمان شروع، تنوع و تناسب در تداوم تغذیه تکمیلی در گروه زیان محور بیشتراز سودمحور بود.

نتيجه گيري:  مداخله چارچوب بندی پیام درتغییر ادراک و نگرش و همچنین ارتقای رفتارهای مرتبط با تغذیه تکمیلی موثر بود. اما از نتایج جالب مطالعه، تغییر پذیری متفاوت این متغیرهای شناختی و رفتاری از انواع چارچوب بندی پیام بود. درمجموع پیام های زیان محور بر نگرش و بخش هایی از رفتار مادران تأثیر بیشتری داشت.

 

کلید واژه ها: تغذيه تكميلي، آموزش مادران ، چارچوب بندي پيام