previous next

دفاع از پایانامه خانم محبوبه ایوبی دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی

جلسه دفاع از پایانامه خانم محبوبه ایوبی دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی تحت عنوان " بکارگیری مدل شفا یافتگی انعطاف پذیر در بررسی عوامل موثر بر بقای بیماران غیر شفا یافته مبتلا به سرطان کولون"

به راهنمایی آقای دکتر مهدی تذهیبی ومشاوره دکتر فریبرز مکاریان روز سه شنبه ۲۶/۱۱/۹۵ در دفتر شورای گروه برگزار گردید.

 

چکیده:

پیشینه و اهداف: عود سرطان عاملی موثر بر بقای بیماران مبتلا به سرطان کولون است. هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر بقای بیماران غیرشفایافته مبتلا به سرطان کولون و براورد کسر شفایافتکی در بیماران شفایافتهاست.

مواد و روش ها: اطلاعات مربوط به ۶۳۰ نفر از بیماران مبتلا به سرطان کولون که طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ به مرکز تحقیقات سرطان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کرده بودند استفاده شد. به منظور براورد کسر شفایافتگی و بررسی عوامل موثر بر بقای بیماران غیرشفایافته مدل شفایافتگی انعطاف پذیر بر داده ها برازش داده شد. از نرم افزار Stataبه منظور تحلیل نتایج استفاده شد.

یافته ها: بر اساس یافته های این مطالعه کسر شفایافتگی ۶۶ درصد براورد شد. متغیرهای درجه تمایز یافتگی تومور و مرحله بیماری در حالت تک متغیره معنی دار شدند. متغیر های جنس، مورفولوژی سرطان، درجه تمایز یافتگی تومور، مرحله بیماری، نوع درمان و نوع جراحی در جالت چند متغیره معنی دار شدند.

بحث و نتیجه گیری: حضور افراد شفایافته در داده ها تحلیل با روش های رایج همچون مدل کاکس را با خطا همراه میسازد. در چنین وضعیت هایی که جامعه شامل دو زیر گروه مستعد و غیر مستعد برای فرایند مورد  نظر است استفاده از مدل های شفایافتگی به منظور بررسی جداگانه اثر عوامل بر کسر شفایافتگی و بقای افراد مستعد مناسب است.

کلیدواژه ها:مدل شفا یافتگی، مدل بقا پارامتری انعطاف پذیر، سرطان کولون، عود

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.