previous next

جلسه کمیته راهبردی

  روز دوشنبه  ۱۶ مهر ماه ۹۷ جلسه شورای کمیته راهبردی آزمایشگاه های دانشکده با حضور رئیس وسایر اعضای کمیته برگزارشد. در این جلسه ارائه گزارش ۶ماه اول آزمایشگاه مرکزی ،گزارش معاون اداری مالی د انشکده در خصوص تعیین وضعیت دستگاههای موجود در دانشکده ارئه شد.

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.