previous next

جلسه نشست با دانشجویان تحصیلات تکمیلی

در راستای ارتقاء فرآیند و کیفیت  برنامه های آموزشی ، پژوهشی و رفاهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در گروه های آموزشی دانشکده و استفاده از نظرات وپیشنهادات دانشجویان ، جلسه نشست با دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه آموزش بهداشت وارتقاء سلامت روز شنبه ۸ دیماه ۹۷ با حضور رئیس ومعاون آموزشی  دانشکده برگزار شد .