previous next

جلسه معارفه مسئول کارگزینی دانشکده بهداشت

 با حضور معاون مالی اداری دانشکده ،آقای پورواسعی نماینده مدیریت منابع انسانی دانشگاه وجمعی از همکاران روز چهارشنبه ۶/۶/۹۸در دفتر شورای گروه آمار برگزار شد در این جلسه از خدمات خانم آباده ای مسئول قبلی کارگزینی تقدیر وآقای محمود مومنی به عنوان مسئول جدید کار گزینی  دانشکده معرفی گردید .