previous next

جلسه شورای دانشکده

جلسه شورای دانشکده روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد در این جلسه موارد زیر بررسی گردید :

- ارائه برنامه راهبردی گروه های  آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ، گروه  اپیدمیولوژی وآمار زیستی

- گزارش پیشرفت کمیته شورای جوان

-  و در پایان نامه های واصله قرائت و مورد بحث واقع شد .