previous next

جلسه شورای دانشکده

جلسه شورای دانشکده روز شنبه ۲۱/۰۷/۱۳۹۷ در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد در این جلسه موارد زیر بررسی گردید :

- معرفی رویکرد دفتر ارتباط با صنعت و استراتژیهای جدید با حضور دو نفر نماینده از طرف آقای دکتر حسن زاده رئیس گروه ارتباط دانشگاه با صنعت

- برنامه راهبردی دانشکده بهداشت ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱

- گزارش پیشرفت کمیته شورای جوان

گزارش شیوه نامه معاونت بهداشتی و دانشکده ( مدیران محترم گروههای آموزشی دانشکده)

و در پایان نامه های واصله قرائت و مورد بحث واقع شد .