previous next

جلسه شورای دانشکده

جلسه شورای دانشکده  در روز شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۲۱ با حضور زیاست ، معاونین ، مدیران گروهها  ، جناب آقای دکتر حبیبی مشاور رئیس دانشکده در امور بین الملل و جناب آقای دکتر دهقان مسئول دفترEDO دانشکده

 در دفتر ریاست دانشکده تشکیل گردید و در خصوص موارد  زیر بحث و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

 

۱- برنامه استراتژیک و عملیاتی معاونت های دانشکده و گروه های آموزشی (موضوع بند ۴ صورتجلسه شماره ۲۴۶/۱۲/۱۲/پ مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۸) ارائه گزارش: آقای دکتر دهقان

 

۲- چالش ها، موانع و تسهیل کننده های موجود در ارتقاء ارتباط با صنعت

 

۳- قرائت نامه های واصله