previous next

جلسه شورای دانشکده

جلسه شورای دانشکده  در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ با حضور مسئول روابط عمومی دانشگاه ،زیاست معاونین و مدیران گروهها در دفتر ریاست دانشکده تشکیل گردید و در خصوص موارد  زیر بحث و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

ارائه گزارش به روز رسانی سایت دانشگاه موضوع نامه شماره ۱۲۶۲۳/۲/د مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۸ توسط آقای دکتر نجیمی مدیر محترم روابط عمومی دانشگاه

 

فرآیند الکترونیکی ترفیع پایه و گزارش عملکرد دانشکده بهداشت موضوع نامه شماره ۶۱۹۸/۳/د مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۸ : آقای مهندس سعید بخش

 

درخواست رشته جدید کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط : توسط آقایان دکتر پورزمانی – دکتر مرآثی 

 

- قرائت نامه های واصله