previous next

جلسه شورای دانشکده

جلسه شورای دانشکده روز شنبه مورخ ۱ تیر ماه ۹۸ در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد در این جلسه موارد زیر مطرح و مورد بررسی قرار گرفت

 بررسی آیین نامه استاد مشاور و تصمیم گیری در خصوص اجرایی نمودن آن در سطح دانشکده

 طرح حوزه های اخلاق در علوم بهداشتی و راه کارهای اجرایی آن در دانشکده بهداشت

 طرح مصوبه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در خصوص تسهیل روند مصوب پروپوزالهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 و در پایان نامه های واصله قرائت و مورد بحث قرار گرفت