previous next

جلسه شورای دانشکده

جلسه شورای دانشکده روز شنبه مورخ ۲۱اردیبهشت ماه ۹۸ در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد در این جلسه موارد زیر مطرح و مورد  بررسی  قرار گرفت

- بررسی فرم های تشویقی ۳ ماهه پرسنل دانشکده

- معضل دانشجویان دوره کارشناسی ارشد مجازی آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

- بررسی آیین نامه جدید دوره دکتری

- و در پایان نامه های واصله قرائت و مورد بحث قرار گرفت