previous next

جلسه شورای دانشکده

جلسه شورای دانشکده روز شنبه مورخ ۲۴ فروردین ماه ۹۸ در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد در این جلسه موارد زیر مطرح و مورد  بررسی  قرار گرفت

- ارائه گزارش برنامه راهبردی و عملیاتی گروه های آموزشی، معاونت های دانشکده

- ارائه گزارش کاتالوگ انگلیسی دانشکده

- گزارش نکات قابل توجه آیین نامه مصوب معاونت پژوهشی

و در پایان نامه های واصله قرائت و مورد بحث قرار گرفت