previous next

جلسه شورای دانشکده

جلسه شورای دانشکده روز شنبه مورخ ۴ اسفند ماه  ۹۷ در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد در این جلسه موارد زیر مطرح و مورد  بررسی  قرار گرفت

- ارائه گزارش برنامه راهبردی و عملیاتی دانشکده

- ارائه گزارش کاتالوگ انگلیسی دانشکده

- نهایی نمودن تفاهم نامه بین دانشکده بهداشت و معاونت بهداشتی

- ارائه گزارش از مصوبات شورای آموزشی دانشگاه

و در پایان نامه های واصله قرائت و مورد بحث واقع شد