previous next

جلسه شورای دانشکده

جلسه شورای دانشکده روز شنبه مورخ ۶ بهمن ماه  ۹۷ در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد در این جلسه موارد زیر مطرح و مورد  بررسی  قرار گرف

- ارائه گزارش نهایی کاتالوگ انگلیسی دانشکده

- بحث و بررسی در مورد شیوه نامه تعیین اساتید راهنمای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

- بررسی آیین نامه استاد  صنعت در دانشگاه

- بررسی پیش نویس آیین نامه برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشکده و در پایان نامه های واصله قرائت و مورد بحث واقع شد