previous next

جلسه شورای دانشکده

جلسه شورای دانشکده روز شنبه مورخ ۲۲ دیماه ۹۷ در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد در این جلسه موارد زیر مطرح و مورد  بررسی  قرار گرفت 
- تدوین آیین نامه مهمان صنعت در دانشگاه  به منظور ارتقای برنامه همکاری دانشگاه با صنعت و تهیه پروتکل اجرایی تعریف گرانت
- برنامه معاونت اداری مالی دانشکده
- پیشرفت برنامه راهبردی و عملیاتی گروه های آموزشی
- ارائه گزارش توسط آقای دکتر حبیبی در مورد اقدامات انجام شده و در پایان نامه های واصله قرائت و مورد بحث واقع شد