previous next

جلسه شورای دانشکده

روز شنبه مورخ ۸ دیماه ۹۷ در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد در این جلسه موارد زیر بررسی گردید :

- ارائه گزارش برنامه راهبردی معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده

- ارائه گزارش راهبردی معاونت اداری مالی دانشکده

- ارائه گزارش کاتالوگ دانشکده

- ارائه گزارش پیشرفت کار برنامه راهبردی

- و در پایان نامه های واصله قرائت و مورد بحث واقع شد