previous next

جلسه شورای دانشکده

جلسه شورای دانشکده روز شنبه ۲۴/۰۹/۱۳۹۷ در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد در این جلسه موارد زیر بررسی گردید :

- ارائه گزارش برنامه راهبردی معاونت آموزشی دانشکده

- ارائه گزارش برنامه راهبردی معاونت پژوهشی دانشکده

- و در پایان نامه های واصله قرائت و مورد بحث واقع شد .