previous next

جلسه شورای دانشکده

جلسه شورای دانشکده روز شنبه ۱۰/۰۹/۱۳۹۷ در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد در این جلسه موارد زیر بررسی گردید :

- گزارش برنامه راهبردی گروه های آموزشی بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای

- ارائه گزارش در مورد قوانین و مقررات آموزشی گروه ها توسط خانم دکتر مصطفوی

- ارائه گزارش در رابطه با کاتالوگ انگلیسی دانشکده توسط آقای دکتر حبیبی

   و در پایان نامه های واصله قرائت و مورد بحث واقع شد .