previous next

جلسه شورای دانشکده روز شنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۷در محل دفتر ریاست

با حضور رئیس ، معاونین ، مدیران گروه های آموزشی و دیگر اعضاء برگزار شد . و موارد زیر مطرح ومورد بررسی قرار گرفت :

۱- گزارش ارائه پیش نویس شیوه نامه اجرایی همکاری دانشکده با معاونت بهداشتی

۲- فرآیند تکمیل و ارتقای برنامه راهبردی حوزه معاونت آموزشی

۳- گزارش تشکیل جلسه در خصوص صندوق قرض الحسنه

۴- گزارش مفاد اجرایی شیوه نامه شورای مشاورین جوان

۵- گزارش از روند بین المللی سازی

۶- بررسی موضوعات قابل طرح در جلسه آینده