previous next

جلسه شورای آموزشی دانشکده بهداشت

جلسه شورای آموزشی روز شنبه مورخ ۱۹ بهمن  ماه ۹۸ در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد در این جلسه موارد زیر مطرح و مورد بررسی قرار گرفت

۱-چالش ها، موانع و تسهیل کننده های موجود در ارتقاء ارتباط با صنعت ارائه گزارش :آقای دکتر ریسمانچیان

۲-گزارش برنامه اجرایی معاونت پژوهشی دانشگاه: آقای دکتر ابراهیمی

۳-ارائه گزارش کامل از فعالیت ها و قراردادهای مرکز تحقیقات محیط زیست توسط دکتر ابراهیم پور

۴-گزارش برنامه ها و فعالیت های سال آینده گروهها و معاونت توسط دکتر دهقان

 

و در پایان  نامه های واصله  قرائت گردید.