previous next

جلسه شورای آموزشی دانشکده بهداشت

جلسه شورای آموزشی روز شنبه مورخ ۱۸ آبان  ماه ۹۸ در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد در این جلسه موارد زیر مطرح و مورد بررسی قرار گرفت

- ارائه گزارش فعالیت های انجام گرفته در مورد کارگروه های آسیب های اجتماعی، پسماند و لیشمانیوز: (موضوع ماموریت هفته پژوهش): توسط آقایان دکتر اسلامی، دکتر پورزمانی و دکتر مرآثی

 

- بحث و بررسی و به روز رسانی برنامه های راهبردی و عملیاتی دانشکده: توسط آقای دکتر دهقان

 

- ارائه گزارش کارگروه ارتباط با صنعت در مورد چالش ها، موانع و تسهیل کننده های موجود در ارتقاء ارتباط با صنعت: توسط آقای دکتر ریسمانچیان

 

و در پایان  نامه های واصله  قرائت گردید