previous next

جلسه دفاع از پایان نامه خانم نیلوفر ضیایی دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

جلسه  دفاع از پایان نامه خانم نیلوفر ضیایی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای  با عنوان" طراحی روشی جهت تعیین کارایی گوشی های حفاظتی در کاهش صدا"به راهنمایی آقایان دکتر فرهاد فروهرمجد ودکتر سیامک پور عبدیان روز سه شنبه مورخ ۱۲/۲/۹۷ در دفتر گروه برگزار شد.

 

چکیده

مقدمه: گوشی های حفاظتی به منظور مراقبت از سیستم شنوایی انسان در مواجهه با صدا در محیط های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند. باتوجه به عملکرد متفاوت آن ها در کاهش صدا این مطالعه با هدف طراحی روشی جهت تعیین میزان کاهش صدای وسایل حفاظت شنوایی انجام شد.

مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی مدلی از ساختار کانال گوش انسان (مطابق با استاندارد (ISO4869-3 طراحی و دو مدل گوشی ایرماف سازنده ی داخل وخارج انتخاب شد. در یک سمت کانال گوش شبیه‌سازی شده میکروفن به عنوان دریافت‌کننده صدا و در انتهای دیگر ایرماف تعبیه شد. پس از پخش صدا میزان افت جایگذاری گوشی در صدای تک فرکانس وصنعتی در فرکانس یک اکتاو توسط نرم افزارهای Labview و Matlab ترسیم شد؛ سپس فاکتور کاهش صدای گوشی (NRR) محاسبه ومیزان همبستگی نتایج مدل با کاتالوگ گوشی توسط نرم افزار آماری SPSS20 بررسی شد.

یافته ها: نتایج نشان داد که میزان افت جایگذاری گوشی سازنده ی خارج و داخل برای صدای تک فرکانس به ترتیب ۱۴/۰± ۰۷/۳۳ و ۰۷/۰±۲۳/۲۳ دسی بل و میزان افت صدای صنعتی ۲/۰± ۱۵/۳۱ و ۰۹/۰±۳۰/۲۲ دسی بل بود. فاکتور کاهش صدای گوشی خارجی وداخلی ۵۴/ ۲۹ و ۲۸/۱۷ بدست آمد. آزمون تی زوجی نشان دادکه بین میانگین کاهندگی اسمی وکاهندگی عملیاتی گوشی در مدل اختلاف معنادار وجود ندارد (۰۵/۰P>). شاخص NRR ایرماف با مقدار درج شده بر کاتالوگ ایرماف تفاوت معناداری نداشت.

نتیجه گیری: مدل طراحی شده می تواند گزینه ی مناسبی جهت بررسی عملکرد گوشی های حفاظتی باشد. بنابراین ازاین مدل می توان بدون هیچ گونه محدودیتی از جمله تعداد دفعات تست وتراز صداهای بالا، کارایی گوشی ها را بررسی کرد.

کلید واژه ها: گوشی حفاظتی، شاخص کاهش صدا، سیستم شنوایی