previous next

جلسه دفاع از پایان نامه خانم نرگس جلیل پور دانشجوی کارشناسی ارشد

 جلسه دفاع از پایان نامه خانم نرگس جلیل پور دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت تحت عنوان « بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت عمومی،خود کارآمدی،خود تنظیمی و عزت نفس دانش آموزان دبیرستانهای دولتی  شهر اصفهان» به راهنمایی آقای دکتر حسین شهنازی ومشاورهمهندس اکبر حسن زاده روز دوشنبه ۲۰/۱۰/۹۵در دفتر گروه برگزار گردید .چکیده :مقدمه:اهمیت توجه به هوش هیجانی در نوجوانان نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته و باید مولفه های گوناگون در آن تقویت گردد از جمله این مولفه ها سلامت عمومی ، خودکارآمدی ، خودتنظیمی و عزت نفس می باشد. این مطالعه  با هدف تعیین رابطه هوش هیجانی با سلامت عمومی،خود کارآمدی،خود تنظیمی و عزت نفس دانش آموزان پایه دوم  متوسطه دبیرستانهای دولتی  شهر اصفهانمی باشد.مواد و روش ها:این مطالعه توصیفی تحلیلی بوده که به صورت مقطعی در بین  ۲۴۰ نفر از دانش آموزان دوره دوم متوسطه دوم شهر اصفهان در سال ۹۴ انجام گردید. آزمودنی ها به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده و پرسش نامه های اطلاعات دموگرافیک ، خود کارآمدی عمومی ، عزت نفس ، هوش هیجانی ، سلامت عمومی و خود تنظیمی را تکمیل کردند . داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS 20و با  آزمون های ضریب همبستگی پیرسون ، اسپیرمن ،  Tمستقل تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها :یافته ها نشان دادبر اساس آزمون همبستگی هوش هیجانی باخودکارآمدی(۰۰۰۱/۰= P) عزت نفس(۰۰۰۱/۰= P) وسلامت عمومی (۰۰۰۱/۰= P) ارتباط معنی داری داشت ولی ارتباط آن با خود تنظیمی معنی دار نشد(۲۲۱/۰= P).نتیجه‌گیری: توجه به بهبود هوش هیجانی با توجه به جنسیت می تواند در بهبود مهارت های خودکارآمدی ، عزت نفس ،سلامت عمومی و مهارت خود تنظیمی برای تدوین برنامه های آموزشی دانش آموزان   حائز اهمیت باشد.کلید واژه ها :هوش هیجانی، سلامت عمومی، خود کارآمدی، خود تنظیمی ، عزت نفس