previous next

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مژگان غفوری دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت تحت عنوان

"تاثیر مداخله آموزشی بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر استفاده از ماسک در کارگران کارخانه آرد اصفهان"

به راهنمایی خانم دکترفیروزه مصطفوی و مشاوره آقای مهندس اکبر حسن زاده و خانم دکترآسیه پیرزاده در روز دوشنبه ۲۹/۱۱/۹۷ در دفتر گروه برگزار شد.

چكيده

زمینه و هدف:

 عدم استفاده مداوم از تجهیزات حفاظت فردی سبب بروز مشکلات تنفسی متعددی می گردد. بنابراین آموزش های ایمنی با استفاده از الگوهایی که عوامل موثر در رفتار را شناسایی و تقویت می نمایند، ضروری می باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر استفاده از ماسک در کارگران کارخانه آرد اصفهان طراحی گردید.

روش بررسي:

این مطالعه از نوع نیمه تجربی شاهد دار است که در سال ۱۳۹۶ بر روی ۵۰ نفر از کارگران شرکت آرد اصفهان انجام گرفت. افراد در دو گروه ۲۵ نفره وارد مطالعه شدند. به صورت تصادفی یکی از گروه ها به عنوان گروه مداخله و دیگری در گروه کنترل وارد مطالعه شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که پایایی و روایی آن نیز محاسبه گردید، در ۳ زمان قبل، بلافاصله و سه ماه پس از اتمام مداخله آموزشی جمع آوری گشت. برای گروه مداخله ۴ جلسه آموزشی برگزار گردید. این جلسات با محوریت آشنایی کارگران با بیماري های شغلی تنفسی ناشی از عدم استفاده از ماسک و همچنین رفتار استفاده مداوم از ماسک در محل کار و نیز افزایش باورهای رفتاری، عقاید هنجاری، انگیزه پیروی و کاهش عقاید کنترلی برنامه ریزی گردید.  

یافته ها:

 بررسی نتایج آماری و ثبت رفتارهاي مشاهده ای نشان داد، سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شامل باورهای رفتاری، عقاید هنجاری، انگیزه پیروی و عقاید کنترلی در زمان های بلافاصله و ۳ماه پس از مداخله در گروه مداخله معنادار گزارش شد. (۰۵/۰ >P) ، همچنین رفتار استفاده از ماسک در گروه مداخله بلافاصله (۰۲/۰= P) و ۳ماه پس از انجام مداخله (۰۴۹/۰ =P) افزایش معناداری داشت.

 

 

نتيجه گيري:

نتایج این مطالعه نشان داد که مداخله‌ی آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی در بهبود رفتار استفاده از ماسک موثر واقع گردید. لذا استفاده از این مدل در ایجاد رفتارهای ایمن در محیط های کاری توصیه می گردد.

کلمات کلیدی:

کارگران،ماسک،مداخله آموزشی،رفتار برنامه ریزی

"تاثیر مداخله آموزشی بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر استفاده از ماسک در کارگران کارخانه آرد اصفهان"

به راهنمایی خانم دکترفیروزه مصطفوی و مشاوره آقای مهندس اکبر حسن زاده و خانم دکترآسیه پیرزاده در روز دوشنبه ۲۹/۱۱/۹۷ در دفتر گروه برگزار شد.