previous next

جلسه دفاع از پایان نامه خانم منیژه بهرامیان دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه نگر تحت عنوان

تعیین ارتباط بین سطح سواد سلامت مراقبین سلامت با راهبردهای بکارگیری سواد سلامت در ارائه آموزش های بهداشتی در استان اصفهان» به راهنمایی خانم دکتر اطهر امیدو مشاوره آقای دکتر آرش نجیمی روز شنبه ۲۹تیرماه ۹۸ در دفتر گروه آموزش بهداتشت وارتقاء سلامت برگزار شد.

 

 

     چکیده

مقدمه: آموزش از جمله عناصر كليدي رشد و توسعه و از مهمترين راهبردهای موفقيت خدمات در تمامي ابعاد اجتماعي و از ابزارهای توانمندسازی برای رسیدن به اهداف است. درعرصه سلامت، آموزش سلامت با هدف ترغيب مردم برای سالم بودن، چگونه سالم ماندن است. این مطالعه باهدف تعیین سواد سلامت مراقبین سلامت و ارتباط آن با راهبردهای بکارگیری سواد سلامت در ارائه آموزش های بهداشتی انجام شد.

  مواد وروشها: مطالعه مقطعی–همبستگی باروش نمونه گیری از نوع چند مرحله­ای بر روی ۲۳۰ مراقب سلامت استان اصفهان در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۷ انجام شد. به این منظور از دو پرسشنامه سواد عملی بزرگسالان وپرسشنامه راهبردهای بکارگیری سواد سلامت در آموزشها که روایی وپایایی هر دو در مطالعات قبل ثابت شده بود، استفاده گردید. اطلاعات گرد آوری شده با استفاده ازآزمونهای آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی در نرم افزار SPSS نسخه ۲۱ تحلیل شد.

  یافته ها: شرکت کنندگان ۲۳۰ نفراز مراقبین سلامت با میانگین سنی ۷۱/۷ ±۳۲/۳۴ سال بودند. ۹/۹۲ درصد نمونه ها زن و ۱/۷ مرد بودند. میانگین نمره سواد سلامت آنان ۴۱/۱۲ ±۶۰/۷۹ بود. میانگین نمره آنها در بخش آگاهی مرتبط با راهبردهای سوادسلامت۹۴/۱ ± ۲۰/۵ در بخش نگرش ۱۱/۴± ۱۱/۴۳ و در بخش عملکرد ۷۳/۶ ۹۶±/۲۸ بود. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد، بین سواد سلامت مراقبین و بکارگیری راهبردها در بخش آگاهی (۲۴۵/.r=، 05/0p<) وعملکرد (۲۰۸/.r=، 05/0p<) ارتباط معناداری وجود دارد. اما بین سواد سلامت مراقبین سلامت و بکارگیری راهبردها در بخش نگرش (۰۸۱/۰ r=،۲۲۵/۰ p=) ارتباط معناداری وجود ندارد.

    بحث و نتیجه گیری: گرچه بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، سواد سلامت ۷۵% از مراقبین سلامت مطلوب بود و همچنین نگرش مثبت در مورد سواد سلامت و راهبردهای بکارگیری سواد سلامت وجود دارد؛ اما دانش و عملکرد مراقبین سلامت در خصوص راهبردها کمتر از ۶۰ درصد می باشد. باتوجه به اهمیت آموزش در ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه و همچنین مهمترین وظیفه مراقبین سلامت به عنوان اولین ارائه دهندگان خدمات سلامت، اجرای طرح مداخله ای جهت آموزش راهبردهای بکارگیری سواد سلامت ضروری به نظر می رسد.

   کلمات کلیدی: سوادسلامت، مراقبین سلامت، آموزش بهداشتی، راهبرد سواد سلامت