previous next

جلسه دفاع از پایان نامه خانم ملیحه نجفی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

تحت عنوان « بررسی ارتباط میان غلظت ترکیبات بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن (BTEX) در بزاق دانش آموزان استان اصفهان و مقدار آن در هوا در سال ۱۳۹۵» به راهنمایی آقای دکتر حمیدرضا پورزمانی ومشاوره آقایان دکتر کریم ابراهیم پور و دکتر قاسم یادگارفر روز دوشنبه ۳۰/۱۱/۹۶ در دفتر گروه برگزار شد.

 

مقدمه

ترکیبات آلی فرار از عوامل اصلی آلوده‌کننده هوا هستند. منبع اصلی این آلاینده‌ها نشت بنزین و سوخت دیزل از مخازن ذخیره‌سازی است. BTEXشامل بنزن، تولوئن، اتيلبنزن و زایلن است که دربينترکيباتآليفرار ازاهميتبيشتريبرخوردارند. ارزیابی مواجهه با این ترکیبات می‌تواند از طریق پایش بیولوژیکی انجام شود که به معنی پایش مواجهه با آلاینده‌های سمی و اثرات آن‌ها در مایعات بیولوژیکی مانند خون، ادرار و بزاق است. آنالیز بزاق یک روش جایگزین به‌جای روش‌های وقت‌گیر، پیچیده و گران مانند استفاده از نمونه‌های خون، ادرار، سرم و مدفوع است و بجای اندازه گیری متابولیت های یک ماده،

خود آلاینده در آن قابل اندازه گیری است.

 

مواد و روش‌ها

این مطالعه از انواع مطالعات مقطعی و تحلیلی است که در دو شهر اصفهان و چادگان انجام گردید. در شهرستان اصفهان در هر مدرسه، تعداد دو نمونه از محیط داخل و دو نمونه از محیط خارج و در مجموع ۴۱ نمونه بزاق جمع آوری شد. در شهرستان چادگان در هر مدرسه دو نمونه از محیط داخل و ۴ نمونه از محیط خارج و در مجموع ۴۱ نمونه بزاق جمع آوری شد. نمونه‌های هوا به روش نمونه‌برداری فعال و به‌وسیله پمپ نمونه‌برداری فردی SKCدبی پایین جمع‌آوری گردید. نمونه بزاق به میزان ۳ میلی‌لیتر در ویال‌های مخصوص جمع‌آوری و توسط روش Headspaceاستخراج و به روش کروماتوگرافی گازی-اسپکترومتری جرمی(GC-MS)موردسنجش قرار گرفت.

 

یافته‌ها

نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین غلظت ترکیبات BTEXدر هوا و بزاق دانش آموزان اصفهان از چادگان بالاتر بوده و علت آن در ارتباط با وضعیت ترافیک و آلودگی هوای شهر اصفهان است. بین غلظت ترکیبات BTEXموجود در هوا و بزاق دانش آموزان ارتباط معنادار وجود داشت. در این مطالعه رابطه معناداری بین ترکیبات BTEXموجود در بزاق با جنسیت مشاهده نگردید.

 

نتیجه‌گیری

اختلاف معنادار موجود بین میانگین غلظت ترکیبات BTEXدر بزاق دانش آموزان، در ارتباط با ویژگی‌های محل سکونت آن‌هاست. درنتیجه مشخص می‌گردد که تماس با آلاینده‌های هوا می‌تواند بر روی غلظت ترکیبات BTEXدر بزاق مؤثر باشد.

 

واژه‌های کلیدی

BTEX، بزاق، دانش آموزان، اصفهان و چادگان