previous next

جلسه دفاع از پایان نامه خانم فرزانه فدائی دانشجوی کارشناسی ارشد مهدسی بهداشت حرفه ای تحت عنوان

 

ارزيابي بار كاري به دو روش ذهنی و فیزیکی و ارتباط آن با شیوع اختلالات مچ دست در کارگران مونتاژ یک صنعت ساخت ظروف چینی

به راهنمایی آقای دکتر احسان اله حبیبی و مشاور مهندس اکبر حسن زاده روز چهارشنبه ۲۲/۰۳/۹۸ در دفتر گروه برگزار شد.

 

چکیده:

مقدمه: امروزه یکی از اهداف علم ارگونومی توجه به تولید خطوط مونتاژ به دلیل بالا بودن نقش نیروی کار دستی و شناسایی ریسک فاکتورهای به وجود آورنده اختلالات اسکلتی-عضلانی و تلاش در جهت ارائه راهکارهایی برای کاهش آن است.این مطالعه با هدف ارزیابی بار کاری به دو روش ذهنی و فیزیکی و ارتباط آن با شیوع اختلالات مچ دست در کارگران مونتاژ یک صنعت ساخت ظروف چینی انجام شد.

مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی برروی ۱۲۰ کارگر زن شاغل در واحد مونتاژ یک صنعت ساخت ظروف چینی انجام شد.بارکاری ذهنی،بارکاری فیزیکی و شیوع اختلالات مچ دست به ترتیب با استفاده از نسخه کامپیوتری شاخص NASA-TLX،روش OCRA و پرسشنامه مچ و دست نوردیک مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج: ۷۶ نفر (۳/۶۳ %) از ۱۲۰ پرسنل شرکت کننده دچار ناراحتی در ناحیه مچ و دست شده بودند که میزان تجربه آنها از شدت درد به ترتیب ۷/۱۶ % ملایم،۳/۳۸ % شدید و ۳/۸ % بسیار شدید بود. نتایج بدست آمده براساس سطح ریسک OCRA  نشان داد که بیشترین ریسک دست راست در سطح ریسک ۳ (ریسک کم) و بیشترین ریسک دست چپ در سطح ریسک ۱ (عدم ریسک) قرار دارد. آزمون من ویتنی نشان داد که سطوح ریسک OCRA در کسانی که درد مچ دارند به طور معناداری بیشتر از کسانی است که درد مچ ندارند(۰۰۱/۰>p).همچنین شاخص NASA نشان داد مقیاس فشارفیزیکی و تلاش و کوشش به ترتیب  با نمره های۵۶۲/۱۹±۷۹/۷۸ و ۰۰۲/۲۰±۷۹/۷۸ به عنوان بالاترین مقیاس SMWL ارزیابی شده است.تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که میانگین مقیاس خواسته های فیزیکی و تلاش و کوشش و بار ذهنی کلی در افرادی که درد داشتند به طور معنی داری بیشتر از افرادی که درد نداشتند،بود(۰۵/۰> p).همچنین بین شدت درد مچ با شاخص ریسک OCRA در دو دست (۰۰۱/۰>p)و نمره کل NASA  ‪(05/0>p و ۲۳۲/۰=r)‬ رابطه مستقیم وجود دارد .

نتیجه گیری: نتایج بیانگر بالا بودن بار کاری فیزیکی و روانی در خطوط مونتاژ صنایع چینی سازی و در پی آن اختلالات مچ دست است.همچنین نمره کلی SMWL می تواند در بروز اختلالات اسکلتی-عضلانی ناشی از کار تأثیرگذار باشد.شناخت ریسک فاکتورهایی که در ایجاد  WR-MSDs نقش دارند، به ویژه عوامل روانشناختی، یک موضوع حائز اهمیت است. به نظر می رسد که یکی از این ریسک فاکتور ها ، می تواند مقیاس های SMWL  باشد. به همین دلیل است که حجم کار ذهنی باید به عنوان یک عامل خطر در ایجاد  WR-MSDs مورد توجه قرار بگیرد.

 

کلید واژه ها: بار كاري ذهنی،بار کاری فیزیکی،خط مونتاژ،اختلالات اسکلتی-عضلانی مچ دست