previous next

جلسه دفاع از پایان نامه خانم فرزانه شفیعی دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه¬نگرتحت عنوان

ارزشیابی برنامه‌ی آموزش خودمراقبتی دیابت نوع ۲ براساس الگوی سیپ درشهرستان مبارکه سال ۱۳۹۷ به راهنمایی خانم دکتر فریبا حقانی و مشاوره آقای دکتر آرش نجیمی روز شنبه ۱۵تیر ماه ۹۸در دفتر گروه آموزش بهداشت وارتقاء سلامت برگزار شد.

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی برنامه آموزش خودمراقبتی دیابت نوع ۲ براساس الگوی سیپ درشهرستان مبارکه سال ۱۳۹۷ انجام شد.

مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع نوع توصیفی و اررزشیابی برنامه مي باشد كه بر اساس الگوي سیپ انجام شده و اطلاعات به شكل مقطعي جمع آوري گردیده و بر روی ۸۱ نفر از افراد مطلع یا درگیر برنامه و ۳۵۰ نفر بیمار مبتلا به دیابت نوع دو صورت گرفته است. به منظور جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه اطلاعات مدل ارزشیابی CIPP و پرسشنامه خودمراقبتی دیابت استفاده شد. در نهایت، تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه در دو سطح توصیفی و استنباطی توسط نرم افزار SPSS انجام شد.

نتایج:

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که براساس الگوی سیپ میانگین نمره های ارزشیابی در حیطه زمینه  ۴۷/۰±۳۲/۴، در حیطه درون داد  ۳۵/۰±۸۷/۳،  در حیطه فرآیند ۳۴/۰± ۱۷/۴ و در حیطه برون داد ۴۰/۰±۴۱/۴  بوده است. بعلاوه در گروه مورد میانگین خودمراقبتی بیماران ۵۶/۱۰±۶۵/۵۱ و در گروه شاهد میانگین خودمراقبتی بیماران ۳۵/۱۱±۱۷/۲۹ بوده است که در آن نوع مداخله و نوع درمان بیماران بر میانگین خودمراقبتی آنان نقش معناداری داشته است(۰۵/۰P-value<).

نتیجه گیری کلی:

برطبق نتایج مطالعه حاضر میانگین نمره ارزشیابی براساس الگوی سیپ در هر]چهار حیطه زمینه، درون داد، فرآیند و برون داد مطلوب بوده و از طرفی مداخله آموزشی و نوع درمان دارویی  بیمار (خوراکی، انسولین و هر دو) تاثیر معناداری بر تغییرات خودمراقبتی بیماران داشته اند.

 

کلید واژه ها: دیابت نوع ۲، الگوی سیپ، خودمراقبتی