previous next

جلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه کرم وندی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش جامعه نگر درنظام سلامت تحت عنوان

« بررسی عوامل درونی وبیرونی انگیزش شغلی کارکنان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کوهدشت درسال ۱۳۹۷» به  راهنما  آقای دکتر احمد علی اسلامی و مشاور آقایان مهندس اکبرحسن زاده و دکتر مجیدرحیمی  روزشنبه ۲۷/۱۱/۹۷ در دفتر گروه برگزار شد .

مقدمه : در دهه هاي اخیر استراتژي هاي شغلی به سمتی پیش میروند که در کارکنان ایجاد انگیزش ورضایت کنند.اغلب سازمانها کوشیده اند که این استراتژي ها را به منظور بهبود کارایی و بهینه سازي منابع خود به کار گیرند. براي موفقیت یک سازمان، کارکنان برانگیخته بسیارمهم هستند.هدف ازاین مطالعه بررسی عوامل درونی وبیرونی انگیزش شغلی کارکنان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کوهدشت بود.

 

مواد وروش ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی وبه روش مقطعی بود.جامعه آماری راکارکنان شبکه بهداشت ودرمان تشکیل داد.۳۰۹ نفرازکارکنان به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات ازپرسشنامه هرزبرگ استفاده شدکه شامل متغییرهای عوامل درونی وبیرونی انگیزش شغلی بود. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS 20   وآزمون های همبستگی پیرسون، اسپیرمن، t مستقل و آنالیز واریانس یکطرفه تجزیه وتحلیل شد.

 

یافته ها: .میانگین نمره عوامل بیرونی انگیزش شغلی (۰۲/۹±۴/۸۰ )بیشتراز نمره عوامل درونی(۴/۹± ۰۲/۵۶)  بود.دربین عوامل درونی میانگین  نمره شناخت وقدردانی ودربین عوامل بیرونی میانگین نمره عوامل ارتباط ونحوه سرپرستی ونظارت ازبقیه بالاتربود. بین سابقه کارکنان با نمره عوامل درونی وبین سطح تحصیلات ونمره عوامل بیرونی رابطه معکوس وجود داشت. میانگین نمره عوامل درونی ونمره کل انگیزش شغلی درکارکنان خانم بطور معناداری بیشتر از کارکنان آقا بود.میانگین نمره عوامل درونی بین کارکنان با رسته های شغلی متفاوت اختلاف معنادار داشت ودرکارکنان رسته های درمانی و بهداشتی به طور معناداری بیشتراز کارکنان اداری–مالی وخدماتی بود.نمره عوامل درونی ونمره کل انگیزش شغلی با نوع استخدام کارکنان رابطه معنادارداشت ودرکارکنان باوضعیت استخدام تبصره ای به طور معناداری کمتراز سایر کارکنان بود.

 

نتیجه گیری:اگرچه توجه به عوامل درونی وبیرونی درایجادانگیزش شغلی اهمیت دارندولی توجه به روابط کارکنان ونحوه نظارت وسرپرستی آنها وشناخت وقدردانی از آنها از اهمیت بالایی درایجاد انگیزش شغلی برخوردار است .

 

واژه های کلیدی:  عوامل درونی،عوامل بیرونی، انگیزش شغلی، کارکنان ،شبکه بهداشت ودرمان