previous next

جلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه نجفی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای تحت عنوان

« بررسی اثر کیفیت خواب،بار کاری ذهنی و خستگی ذهنی بر روی تعداد خطا ،میزان توجه و زمان واکنش بر روی پرسنل آزمایشگاه بیمارستانهای منتخب» به راهنمایی آقای دکتر احسان الله حبیبی و مشاوره آقای دکتر قاسم یادگار فر روز چهارشنبه ۱۱مهر ماه ۹۷در دفتر گروه برگزار شد.

چکیده

مقدمه: افرادی که کار انها ذهنی می باشد و شیفت کاری انها برای یک مدت طولانی ادامه دارد اغلب احساس خستگی ذهنی میکنند که در عملکرد انها مشخص میشود و انگیزه انها را برای ادامه کار کاهش میدهد. هدف از انجام این پایان نامه  بررسی اثر کیفیت خواب، بار کاری ذهنی و خستگی ذهنی بر روی تعداد خطا، میزان توجه و زمان واکنش بر روی پرسنل ازمایشگاه بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد.

مواد و روشها: در این مطالعه ۸۰  نفر از پرسنل ۴ ازمایشگاه بیمارستانهای اصفهان شرکت کردند. متغیرها یکبار در ابتدای شیفت کاری و یک بار در انتهای شیفت کاری مورد بررسی قرار گرفتند. بار کاری ذهنی به وسیله پرسشنامه انلاین NASA TLX  اندازه گیری شد. خستگی ذهنی به وسیله دستگاه آستانه ادراک سوسو بررسی شد.کیفیت خواب به وسیله پرسشنامه استاندارد کیفیت خواب پیتزبورگ اندازه گیری شد. زمان واکنش به وسلیه دستگاه زمان واکنش (reaction timer) و دقت به وسیله نرم افزار عملکرد پیوستهCPT  اندازه گیری شد. برای پیش بینی متغیرهایی که میتوانند بر روی کیفیت خواب اثر بگذارند از رگرسیون خطی استفاده شد. برای مقایسه میانگین متغیرها در ابتدا و انتهای شیفت کاری از ازمون اماریpair t test استفاده شد تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSS V19  انجام شد و از ازمونهای اماری pearson correltion  ، pair sampel t test  و رگرسیون خطی استفاده شد.

یافته ها: طبق نتایج، کیفیت خواب با زمان واکنش بیشترین همبستگی (۰.۲۰۱) و معنی داری (۰.۰۱۱) را داشت. بار کاری ذهنی با داشتن مقدار معنی داری ۰.۰۵  بیشترین اثر بر روی زمان واکنش داشت و برای ییش بینی متغیرهایی که میتوانند بر روی زمان واکنش اثر بگذارند. با توجه به نتایج به دست امده  از مقایسه مقادیر ابتدا و انتهای شیفت های کاری،  مقدار معنی داری برای متغیرهای خطا ارائه پاسخ، زمان پاسخ،زمان واکنش و خستگی ذهنی کمتر از ۰.۰۵ بود. تغییرات متغیرهای خطا در زمان واکنش و خطا حذف در ازمون عملکرد پیوسته در ابتدا و انتهای شیفت کاری معنی دار نشده است.   

نتیجه گیری:  با توجه به نتایج به دست امده، کیفیت خواب پایین، میتواند زمان واکنش را کاهش دهد. خطا ارائه پاسخ که یکی از متغیرهای ازمون عملکرد پیوسته می باشد نیز میتواند بر روی زمان واکنش تاثیر بگذارد و کاهش تعداد خطا ارائه پاسخ میتواند زمان واکنش را کاهش دهد. همچنین تحصیلات میتواند بر روی زمان واکنش اثر بگذارد و زمان واکنش را کاهش دهد. طبق نتایج به دست امده توصیه میشود که در مشاغل حساس که نیاز به زمان واکنش سریع دارند افرادی را قرار دهند که دارای کیفیت خواب بالا و بار کاری ذهنی پایینی هستند. با توجه به تغییر متغیرها در ابتدا و انتهای شیفت توصیه میشود کارهایی که نیاز به دقت و زمان واکنش پایین هستند در ابتدای شیفت کاری انجام شود و کارها با اهمیت کمتر در پایان شیفت کاری انجام شود.

کلمات کلیدی: کیفیت خواب، بار کاری ذهنی، خستگی ذهنی، زمان واکنش، میزان دقت