previous next

جلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه صدر هاشمی دانشجوی کارشناسی ارشد آ موزش بهداشت

تحت عنوان:« بررسی الگوی مصرف صبحانه و عوامل  مرتبط با آن براساس نظریه شناختی اجتماعی درمیان دانش آموزان مقطع ابتدایی ناحیه ۴ شهر اصفهان در سال تحصیلی ۹۵-۹۴» به  راهنمای  آقای دکتراسلامی ومشاور آقای مهندس حسن زاده در تاریخ ۲۴/۸/۹۵در دفتر گروه آموزش بهداشت برگزار گردید .

 

 

چکیده

صبحانه مهم ترين وعده غذايي روزانه است که مصرف منظم آن بر سلامت جسمي، رواني و اجتماعي افراد موثر است .  این مطالعه با هدف  بررسی عوامل مرتبط با رفتار مصرفصبحانه در چهارچوب نظریه شناختی اجتماعی انجام گرفت.

مواد وروشها:نوع  مطالعه مقطعی که برروی  ۳۶۰ نفر از دانش آموزان پایه ابتدایی ناحیه ۴ شهر اصفهان و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای چند مرحله ای، خوشه ای بود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته که شامل عوامل زمینه ای، آگاهی ، خودکار آمدی ، انتظارات پیامد ، ارزشیابی پیامد، خود تنظیمی ،الگوهای مهم، عوامل محیطی، رفتار مصرف صبحانه که دارای روایی وپایایی قابل قبول بود. داده ها با استفاده  از نرم افزار spssوآزمونهای آماری مورد تحلیل قرار گرفت.

نتایج: فقط  ۵/۱۰ درصد دانش آموزان هر روز صبحانه مصرف می کردند . ۵/۶۷ درصد دانش آموزان صبحانه را در زنگ اول مدرسه به جای میان وعده مصرف می کردند.نتایج همبستگی پیرسون نشان داد مصرف صبحانه با الگوی دیگران مهم  ، خود تنظیمی ، عوامل محیطی ، خودکارآمدی  ، انتظار پیامد و ارزشیابی پیامد ارتباط معناداری داشت .

نتیجه گیری : مصرف صبحانه در دانش آموزان پایین می باشد. بطوریکه الگوهای مهم، خودکارآمدی، خود تنظیمی و عوامل محیطی پیش گویی کننده های (قوی تر) بهتری برای نمره الگوی مصرف صبحانه می باشد. بنا براین با استفاده از یافته های پژوهش و برنامه  ریزی گسترده در ابعاد مختلف و کمک مربیان واولیا دانش آموزان  با  افزایش تاثیر گذاری  الگوهای مهم، خودکار آمدی، خودتنظیمی وعوامل محیطی مصرف صبحانه دردانش آموزان می تواند نهادینه شود.

کلید واژه:مصرف صبحانه، دانش آموزان ، اصفهان، نظریه شناختی اجتماعی