previous next

جلسه دفاع از پایان نامه خانم عاطفه محمودی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای تحت عنوان

« بررسی اثرات زمان مواجهه با صدا و تراز فشار صوت بر خستگی ذهنی و ترشح نور آدرنالین بدن انسان در شرایط آزمایشگاهی » به راهنمایی آقای دکتر سیامک پورعبدیان ومشاوره خانم دکتر مرجان  منصوریان  روز چهارشنبه ۲۲خردادماه ۹۸در دفتر گروه برگزار شد .

چکیده:

مقدمه:  صدا شایع‌ترین عامل استرس‌زا در محیط‌های کاری است که می‌تواند اثرات زیان‌آوری ایجاد نماید. این مطالعه باهدف بررسی اثرات زمان مواجهه با صدا و تراز فشار آن بر میزان خستگی ذهنی و ترشح هورمون نور آدرنالین بدن انسان در شرایط آزمایشگاهی انجام گرفت.

روش اجرا: این مطالعه در ۴ روز متوالی بر روی ۱۰ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان صورت گرفت. روز اول (نیم ساعت) و روز دوم (یک ساعت) با تراز ۸۵ دسی‌بل، روز سوم (نیم ساعت) و روز چهارم (یک ساعت) با تراز ۹۰ دسی‌بل مواجهه یافتند. در هرروز افراد قبل و بعد از مواجهه، تعداد ۲۰ سؤال ریاضی را حل کردند و میزان خستگی ذهنی خود را بر روی مقیاس آنالوگ بصری( (VAS علامت زدند. از کلیه افراد قبل و بعد از مواجهه نمونه خون‌گرفته شد. نتایج با نرم‌افزار SPSS آنالیز شد.

یافته ها: سطح هورمون نورادرنالین فقط درزمان نیم ساعت مواجهه با تراز ۹۰ دسی‌بل، اختلاف معناداری با یک ساعت مواجهه با همین تراز داشت (۰۳۷/۰p=) و در بقیه زمان‌های مواجهه اختلاف معناداری مشاهده نشد. خستگی ذهنی در تمام حالات قبل و بعد از مواجهه با ترازهای فشار صوت ۸۵ و ۹۰ دسی‌بل اختلاف معنادار وجود داشت.

نتیجه‌گیری: افزایش زمان مواجهه با صدا فقط باعث افزایش میزان خستگی ذهنی شد  و تغییری در ترشح نورادرنالین ایجاد نکرد. هم‌چنین افزایش تراز فشار صوت از ۸۵ به ۹۰ دسی‌بل باعث افزایش میزان خستگی ذهنی و ترشح نورادرنالین نشد. لذا به نظرمی رسد در  کوتاه‌مدت،  افزایش زمان مواجهه نسبت به افزایش تراز فشار صوت در ایجاد خستگی ذهنی مهم‌تر است.

واژگان کلیدی: تراز فشار صوت، نور آدرنالین، خستگی ذهنی