previous next

جلسه دفاع از پایان نامه خانم طوبی شاهمنصوری دانشجوی کارشناسی ارشد جامع نگر تحت عنوان

« طراحی و ارزشیابی دو روش تدریس مهارتهای زندگی برکنترل پرخا شگری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم الیگودرز در سال ۱۳۹۷» به راهنمایی خانم دکتر فرشته زمانی ومشاوره آقای دکتر محمود کریمی روز شنبه ۲۹دیماه ۹۷ در دفتر گروه برگزار شد.                         

چکيده

مقدمه: پرخاشگري يكي از مشكلات مهم دوره نوجواني است كه کم توجهی به آن باعث شیوع ارتباط ناسالم در جامعه می‌شود . یکی از راهکارهای توصیه شده توسط سازمان جهانی بهداشت جهت کاهش پرخاشگری و آسیب‌های اجتماعی، آموزش مهارت‌های زندگی است، پژوهش حاضر با هدف طراحی و ارزشیابی دو روش تدریس مهارتهای زندگی برکنترل پرخاشگری دانش­آموزان دختر مقطع متوسطه دوم الیگودرز در سال ۱۳۹۷ انجام شد .

روش کار: در این مطالعه نیمه تجربی جامعه مورد مطالعه ۱۵۰ دانش­آموزان دختر مقطع متوسطه دوم دبیرستانهای شهر الیگودرز بودند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب و وارد مطالعه شدند. جامعه مورد مطالعه به صورت تصادفی به سه گروه ( یک گروه کنترل و دو گروه آزمون) تقسیم و برنامه آموزشی مهارتهای زندگی به روش ایفای نقش برای گروه آزمون ۱و به روش داستان گویی برای گروه آزمون ۲ اجرا گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه­ی پرخاشگری بأس و پری بود که در سه مرحله قبل، بلافاصله و ۲ ماه بعد از مداخله آموزشی توسط دانش­آموزان تکمیل و با استفاده از روش تحلیل واریانس برای اندازه گیری­های مکرر ، مورد تحلیل قرار گرفت .

یافته­ها: قبل از مداخله آموزشی تفاوت معناداری بین میانگین و انحراف معیار نمره پرخاشگری سه گروه وجود نداشت (۰۵/۰P>). اما بعد از مداخله آموزشی نتایج نشان داد که در گروه­های آزمون (روش داستان گویی و روش ایفای نقش ) کاهش معناداری در میانگین نمره همه ابعاد پرخاشگری ( پرخاشگری فیزیکی ، پرخاشگری کلامی ، خشم و خصومت ) ۲ ماه پس از مداخله آموزشی ملاحظه گردید (۰۵/۰P>).

نتیجه­گیری : انجام آموزش مهارتهای زندگی با الگوی داستان­گویی و ایفای نقش به منظور کاهش پرخاشگری دانش­آموزان دختر دبیرستانی توصیه می شود .

واژگان کليدي : مهارتهای زندگی ، پرخاشگری ، داستان گویی ، ایفای نقش