previous next

جلسه دفاع از پایان نامه خانم طاهره سیما پیمان دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت وارتقاء سلامت

جلسه دفاع از پایان نامه خانم طاهره سیما پیمان دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت وارتقاء سلامت تحت عنوان « بررسی رفتارهای خود مراقبتی و ارتباط آن با سواد سلامت در بیماران مبتلا به پر فشاری خون شهرستان اصفهان در سال ۱۳۹۵-۱۳۹۴» به راهنمایی خانم دکتر مصطفوی ومشاوره خانم دکتر پیر زاده و آقای مهندس حسن زاده  در روز دوشنبه ۱۳/۱۰/۹۵در دفتر گروه برگزار گردید .

چکیده:

مقدمه:

پرفشاری خون شایعترین بیماری قلبی عروقی است که اغلب باعث سکته مغزی، سکته قلبی، نارسایی کلیه، مرگ و میر و ناتوانی می­شود. با توجه به اینکه رعایت رفتارهای خود مراقبتی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون از عوامل اصلی کنترل پرفشاری خون می­باشد و نقش سواد سلامت در کنترل این بیماری حائز اهمیت می­باشد؛ لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین رفتارهای خود مراقبتی و ارتباط آن با سواد سلامت در بیماران مبتلا به پرفشاری خون شهرستان اصفهان انجام گرفت.

مواد و روش­ها:

این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که به شیوه مقطعی بر روی ۲۱۰ بیمار مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به مراکز سلامت منتخب شهرستان اصفهان انجام شد. روش نمونه گیری، تصادفی چند مرحله­ای بود و نمونه­ها به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و  از پرسشنامه­های HSCALE(اثرات سطح فعالیت­های خود مر اقبتی در فشار خون بالا) و STOFHLA(فرم کوتاه پرسشنامه سواد سلامت عملکردی برزگسالان) استفاده شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمونهای tمستقل، ضریب همبستگی پیرسون، همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی چندگانه در نرم افزار SPSS20مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته­ها:

میانگین سنی افراد مورد مطالعه ۹/۸ ±۳/۵۷ سال بود. میانگین نمره رفتارهای خود مراقبتی در شرکت کنندگان، ۰۱/۱۲±۰۲/۱۵۰از ۱۹۰نمره و میانگین نمره سوا د سلامت آنها ۷۳/۱۴±۸۳/۷۵ از ۱۰۰ نمره بود. درصد پایینی از بیماران (۱/۷ درصد) رژیم کم نمک داشتند و ۳۹ درصد آنان فشار خون خود را به طور منظم اندازه گیری می­کردند. ۳/۷۴ درصد بیماران سواد سلامت کافی داشتند و ارتباط آماری معنی­داری بین سواد سلامت و رفتارهای خود مراقبتی یافت نشد (۶۳۱/۰=P).

نتیجه­گیری:

در این پژوهش به طور کلی رفتارهای خود مراقبتی بیماران در حد مطلوبی بود و درصد بالایی از افراد مورد مطالعه، سواد سلامت کافی داشتند اما رفتارهای خود مراقبتی با سواد سلامت ارتباط نداشت. بنابراین لازم است تا آموزش بیماران متناسب با سطح سواد سلامت و رفتارهای خود مراقبتی آنان در مراکز سلامت صورت گیرد و در ارائه اطلاعات صرفا به منابع آموزشی نوشتاری اکتفا نشود.

کلید واژه­ها:پرفشاری خون، رفتارهای خود مراقبتی، سواد سلامت