previous next

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهره سبزواری دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت تحت عنوان

« مقایسه تاثیر آموزش حضوری وآموزش مجازی برمیزان استفاده از وسایل حفاظت فردی در کارکنان یکی از معادن سنگ روباز» به راهنمایی آقای دکتر حبیب الله دهقان روز شنبه ۱۶/۶/۹۸در دفتر گروه  آموزش بهداشت وارتقاء سلامت برگزار شد 

چکیده:

مقدمه:آموزش نقش مهمی در کاهش حوادث و ایمنی  محیط کار دارد. هدف از این مطالعه مقایسه تاثیرآموزش حضوری و مجازی بر میزان استفاده از وسایل حفاظت فردی در کارکنان یک معدن سنگ روباز بود.

روش: در این مطالعه ، مداخله کننده نوع آموزش  (کنترل، حضوری و مجازی ) بر روی  ۷۵ کارگریک معدن رو باز در سال ۱۳۹۷ انجام شد. محتوي آموزشي حضوری و مجازی  توسط متخصصین  تایید شد .  وضعیت استفاده از وسایل حفاظت فردی قبل  و بعد از آموزش توسط پرسشنامه جمع آوری شد. داده هابا استفاده از آزمون های خی دو،  t زوجی، آنالیز واریانس تحلیل شدند.

یافته ها: قبل از مداخله ، وضعیت استفاده از وسایل حفاظت فردی بین گروهها اختلاف معنی داري نداشت؛ (۰۵/۰ <۵۰۵/۰=P) اما  پس از آموزش، تغییر معنی داری در میانگین استفاده از وسایل حفاظت فردی (در گروه آموزش حضوری وگروه آموزش مجازی)مشاهده شد.۰۵/۰ >۰۰۳/۰ =P) نسبت شانس استفاده از کلاه ایمنی و ماسک  بعد از  مداخله در گروه حضوری به ترتیب (۰۴۳/۰=P، ۰۰۰۱/۰ =P) و  در گروه  مجازی به ترتیب (۰۰۵/۰=P ، ۰۰۰۱/۰=P) نسبت به شاهد افزایش یافت. (۰۵/۰ >P)

نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد آموزش حضوری ومجازی بر استفاده از وسایل حفاظت فردی در هردو گروه موثر و  باعث افزایش ریزرفتارهای ایمنی گردید . بنظر می رسداستفاده ازروش آموزش مجازی به عنوان جایگزین یا مکمل روشهای سنتی،می تواندرویکردمناسبی برای بازآموزی و افزایش رفتار خود مراقبتی و ایمنی کارکنان معدن باشد.