previous next

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا محمدی

جلسه دفاع  از پایان نامه خانم زهرا محمدی دانشجوی کارشناسی  ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای  با ثبت اختراع تحت عنوان « بررسی ضریب جذب و افت انتقال صدای جاذب های ایرانی با استفاده از روش تابع انتقال» به راهنما: آقای دکتر فرهاد فروهرمجد  روز سه شنبه ۲۳/۹/۹۵ در دفتر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای برگزار گردید . چکیده    براي استفاده از مواد مختلف به عنوان جاذب صدا جهت كنترل آلودگي صوتي در محیط و صنعت ضروري است خصوصیات آکوستیکی مواد به صورت دقیق تعیین شود. بدین منظور و با توجه به اهمیت خصوصیات دقیق آکوستیکی مواد در بهره وری تکنیک های کنترل صوت در محیط و صنایع اقدام به ساخت لوله امپدانس و ثبت اختراع آن جهت اندازه گیری دقیق این خصوصیات برای مواد شد. بدین ترتیب که پس از طراحی لوله، نمونه های مورد آزمایش تهیه شدند و علاوه بر اندازه گیری ضریب جذب، افت انتقال و امپدانس آکوستیکی، تاثیر عواملی مانند ضخامت، چگالی و لایه هوا نیز بر موارد ذکر شده بررسی گردید.با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق می توان خصوصیات آکوستیکی کلیه مواد و مصالح آکوستیکی داخل کشور از جمله ضریب جذب، ضریب بازتاب، افت انتقال، امپدانس صوتی، مقاومت آکوستیک و سایر پارامترهای مربوط به امپدانس را با بالاترین دقت و ضریب اطمینان و صرف کمترین هزینه توسط لوله امپدانس با دو و چهار میکروفن تعیین نمود. همچنین با بررسی ویژگی های تاثیر گذار مانند اثر ضخامت و چگالی نمونه و همچنین نحوه قرار گیری لایه هوا در اطراف نمونه می توان به نتایج مطلوبی از روش های کنترلی آلودگی صوتی با استفاده از جاذب های صوتی در محیط و صنعت دست یافت.