previous next

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا شریفیان دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای تحت عنوان

« امکان سنجی کاربرد روش های زمان سنجی مهندسی صنایع ( stop  watch ) در ارزیابی زمان مواجهه با عوامل زیان آور شغلی در مشاغل فاقد الگوی ثابت مواجهه» به راهنمایی آقای دکتر مسعود ریسمانچیان و مشاوره خانم دکتر مرجان منصوریان در تاریخ چهارشنبه  ۵ دیماه ۹۷در دفتر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای برگزار شد.

چکیده

مقدمه: در محیط های شغلی عوامل زیان آور متعددی وجود دارد که سبب گردیده انسان ها روزانه با عوامل زیان آور متعدد شناخته یا ناشناخته مواجه شده و از اثرات نامطلوب و بیماری زایی آن ها متاثر گردند.در اینجا یک سوال مهم وجود دارد که بهداشت حرفه ای تاکنون جوابگوی آن نبوده است و آن این است که برای مشاغل فاقد الگوی ثابت مواجهه اندازه گیری و ارزیابی چگونه انجام شود. در حال حاضر روش سیستماتیکی برای تعیین زمان های مواجهه نداریم و این موضوع همواره یکی از مهم ترین و چالش برانگیزترین مباحث برای متخصصین بهداشت حرفه ای بوده است. لذا برای حل این مشکل ما تدبیری اندیشیدیم که بتوانیم زمان های مواجهه شاغلین را با بکارگیری سیستم RFID و استفاده از روش های زمان سنجی مهندسی صنایع در بخش های مختلف کارخانه ثبت کنیم.

مواد و روش ها: این پژوهش از نوع مطالعات کاربردی بود که به صورت تجربی در یک کارخانه تولیدی در استان اصفهان  انجام پذیرفت. ۲۹ شرکت کننده از میان کارگران فاقد الگوی ثابت مواجهه با عوامل زیان آور محیط کار به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. زمان مواجهه ی کارگر با عوامل زیان آور محیط کار به سه طریق اندازه گیری شد. روش اول با استفاده از دستگاه ساخته شده و توسط کارگر و روش دوم از طریق زمان سنجی مهندسی صنایع به روش Stop Watch متناسب سازی شده که توسط متخصص بهداشت حرفه ای اندازه گیری شد. روش سوم استخراج مستندات گردش کار سرپرستان با توجه به شیوه ی مدیریتی موجود در کارخانه بود. نتایج با ۲۰SPSS و آمار توصیفی ، ضریب همبستگی اسپیرمن ،t  زوجی، آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد.

 

نتایج: میانگین سنی افراد شرکت کننده ۸۸۹/۵±۴۸/۳۶ و سابقه کار ۰۶/۹±۳۱۶/۶ بود. ضریب همبستگی اسپیرمن  نشان داد بین زمان های مواجهه اندازه گیری شده توسط کارگر و متخصص بهداشت حرفه ای و سرپرستان در هر منطقه و کلیه مناطق ارتباط معناداری وجود دارد (۰۵/۰Pvalue<). آزمون t زوجی  نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین زمان مواجهه اندازه گیری شده توسط کارگر و بهداشت حرفه ای در هر ناحیه به صورت مجزا و مجموع همه نواحی وجود ندارد. (۰۵/۰Pvalue>)

 

نتیجه گیری: تکنولوژی RFID  روش مناسبی برای  ارزیابی زمان مواجهه کارگران فاقد الگوی ثابت مواجهه با عوامل زیان آور شغلی می باشد. همچنین می تواند در زمینه های دیگر مهندسی بهداشت حرفه ای استفاده گردد.

 

کلمات کلیدی: زمان مواجهه، عوامل زیان آور شغلی،RFID ، زمان سنجی