previous next

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا شاکری دانشجوی كارشناسي ارشد رشته آموزش جامعه نگر تحت عنوان

«بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کیفیت زندگی و سلامت عمومی بهورزان»به راهنمایی آقای دکتر حسین  شهنازی ومشاوره آقای مهندس اکبر حسن زاده روز چهارشنبه ۳بهمن ماه ۹۷ در دفتر گروه برگزار شد .

چکیده فارسی

مهارت­هاي­ زندگي عبارتست ازمجموعه­ توانائي­ها یی كه زمينه سازگاري و رفتار ­مثبت و مفيد را فراهم مي­آورند به رغم آنکه اثربخشی آموزش مهارت‌های ­زندگی بر ابعاد کیفیت ­زندگی و سلامت روانی زنان در پژوهش‌های متعدد تأیید شده، اما شواهد پژوهشی در مورد بهورزان ایرانی وجود ندارد. هدف ازاین مطالعه  تعیین تاثیر آموزش مهارت‌های­زندگی بر کیفیت­ زندگی وسلامت عمومی بهورزان می باشد .

مواد وروش : این مطالعه به  روش نیمه­تجربی و طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با استفاده از گروه کنترل انجام شد.

جامعه آماری این پژوهش بهورزان شاغل در خانه‌های­ بهداشت شهرستان های  مبارکه ولنجان بودندکه به صورت تصادفی به دو گروه مداخله ومقایسه تقسیم شدند.ابتدابه هر دو گروه پرسشنامه کیفیت­زندگی و پرسشنامه سلامت عمومی ارایه شد وبعد طی ۵ جلسه ۹۰ دقیقه‌ای برای گروه مداخله برنامه آموزش مهارت‌های ده گانه ­زندگی  اجرا گردید. پس از دو ماه مجدداً پرسشنامه ها‌ توسط دو گروه تکمیل شد واطلاعات وارد نرم افزارSPSS نسخه ۲۰ گردید وبا آزمون های آماری کای اسکوئر،tمستقل وهمبستگی پیرسون ورگرسیون خطی چند گانه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

 

یافته ها : در این پژوهش مشخص گردید نمره کل کیفیت زندگی و همه ابعاد آن  در گروه مداخله دو ماه بعد از مداخله به طور معناداری بیشتر از قبل از مداخله وهمچنین بیشتر از گروه مقایسه است (۰۵.۰ P <) . همچنین اختلال در سلامت عمومی و همه ابعاد آن دو ماه بعد از مداخله به طور معناداری در گروه مداخله کمتر  گردید.  ومشخص گردید بین اختلال در سلامت عمومی بهورزان و کیفیت زندگی و همه ابعاد آن رابطه معکوس وجود دارد (۰۵.۰ P <). 

 نتیجه گیری : نتایج این  مطالعه  بیانگر  این موضوع است که آموزش وافزایش آگاهی در زمینه مهارتهای زندگی        می تواند در تمام جنبه های زندگی افراد بخصوص کیفیت زندگی  وتمام ابعاد آن  وسلامت  عمومی ایشان تاثیر مثبت  داشته باشد  بخصوص اگر این آموزش کار آمد وبا استفاده از انواع تکنیک های مختلف  باشد.

كليد واژه‌ها:آموزش-مهارتهای زندگی-کیفیت زندگی-سلامت عمومی-بهورز